Ykdysadyýet

ÝOKARY IŞJEŇLIK BILEN

Bu ýerde ir säherden başlan aýdym-sazyň jadylaýjy owazy belentden ýaňlandy. Welaýatymyzyň meşhur sungat işgärleriniň, aýdym-saz, tans toparlarynyň täsirli çykyşlary çärä aýratyn öwüşgin çaýdy.

«GERÇEGIŇ» ÝEŇIŞLI MENZILLERI

SANLY TEHNOLOGIÝANYŇ ÄHMIÝETI

ÝOL-ÝÖRELGELERIMIZIŇ ÇEPER BEÝANY

ENEM KEÇÄNIŇ USSADYDY

Bilim we ylym

GYMMATLY GOLLANMA

Bize mälim bolşy ýaly, kitaby okanyňda sende keremli toprakda bitýän dermanlyk ot-çöplere, tebigata söýgi döredýär. Esasan-da kitapda 120 sany häzire çenli öwrenilmedik dermanlyk ot-çöpler barada giňişleýin maglumat berlipdir. Şeýle hem kitapda her bir öwrenilýän dermanlyk ösümlikleriniň keşbi, reňki beýan edilip, olaryň atlary türkmençe, rusça, latynça görkezlendigine göz ýetirýärsiň. Arkadag Prezidentimiziň özüniň bu kitabynda türkmen topragynda bitýän dermanlyk ösümlikleriniň haýsy kesele dermandygy olaryň ähmiýeti barada giňişleýin durlup geçilýär. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiziň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň giň gerim almagyna uly goşantdygy hem muňa doly güwä geçýär.

Medeniýet

GÖZEL YMARATLARYŇ USSATLARY

Ajap eýýamymyzda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda güneşli Diýarymyzda gurluşyk işleriniň talaba laýyk alnyp barylmagy ugrunda ägirt uly tagallalar edilýär. Ýurdumyzyň çar künjeginde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda-da gurluşyk-gurnama işleri güýçli depginde alnyp barylýar. Önümçilik maksatly binalardyr desgalar bilen birlikde medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyna-da örän uly ähmiýet berilýär. Şeýle hem, ähli amatlykly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň giň gerimde alnyp barylmagy halkymyzyň ýaşaýyş- -durmuş şertleriniň ýokarlanmagyna mümkinçilik berýär.

GAZÇYLARYŇ ZÄHMET GADAMLARY

ULY JOŞGUN BILEN

ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN

ÝATANA DEGMEK GÜNÄDIR

Taryh

GARYNDAŞLYK NIKASY

Garyndaşlyk bilen baglaşylan nikalarda kemçilikli çagalaryň dogulmagynyň töwekgelçiligi has ýokary bolýar. Bu näme üçin şeýle bolýar? Çaga enesinden we atasyndan genleri alýar (nesliň elementar bölejiklerini), olar agzalaryň ösmegine we işine jogap berýär. Kadaly genler bilen bir hatarda ene-ata çaga kesel döredýän genleri hem geçirýär. Her adamda bir ýa-da birnäçe kesel döredýän genleri göteriji bolýar. Köplenç, olar sagdyn bolýar. Diňe şonuň ýaly genleriň sany iki esse köp bolsa, şonda kesel döreýär. Är-aýal garyndaş bolmasa, kesel döremek töwekgelçiligi az bolýar. Eger är-aýal garyndaş bolsa, nesil yzarlaýan keselleriň döremek töwekgelçiligi has ýokary bolýar.

Bize ýazylyň

Soňky habarlar

User login