Ykdysadyýet

MYNASYP SOWGAT

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky” Rezolýusiýa kabul edildi

ÄGÄ  BOLAN  ÝAGŞY

ÖSÜŞLI  MENZILLERIŇ  GELJEGI

ÝOKARY  ARKALY  TOHUM  ÖNDÜRILÝÄR

ÖNÜMLER TERLIGINE SAKLANYLÝAR

Bilim we ylym

BITARAPLYGYŇ ÇEPER BEÝANY

Dünýäde atyň üstünden gowy tagt ýok, kitapdan gowy dost ýok” diýýän türkmen halkymyz kitaba uly sarpa goýup, ony gözüniň göreji ýaly saklaýar. Hormatly Prezidentimiz hem halkymyzy ajaýyp kitaplary bilen yzygiderli begendirip durýar. 

ZIKGE

KESBINDEN  KEMAL  TAPAN

ÝAŞ  NESLIŇ  ALADASY

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANYLAN AÇ​YK SAPAK

Medeniýet

DURMUŞ PELSEPELERI

Gözüň görmeýänini ýürek duýýar.

Taryh

Seljuk döwleti döredilýär: Muhammet Togrul beg

Daňdanakan söweşinden soň türkmen serdarlary we begzadalary Muhammet Togrul bege wepalydyklaryna kasam edipdirler. Seljuk döwleti döredilip, ol soltan unwanyny alypdyr.

Welaýatymyzyñ çäginde, gadymy galanyň täze tapyndylary

BERHIZIŇ ÄHMIÝETI

MÄHREM ENÄNIŇ ALK​YŞY

GEÇINEM ÖZ AÝAGYNDAN ASÝARLAR, GOÝNAM

Bize ýazylyň

Soňky habarlar

User login