Ykdysadyýet

Toyota Motor «akylly» şäheriň gurluşygyna başlar

Ilatyň şäher içindäki hereketi üçin zyňyndylary nol derejede bolan doly awtonom ulaglara rugsat berler. Woven City-de Toyota-nyň awtonom elektromobilleri eltip bermek hyzmaty, daşamak we bölekleýin ykjam söwda üçin ulanylar.

Medeniýet

Ýagşylyk etmegiň saglyk üçin peýdalydygy anyklanyldy

Ylmy barlaga iki topara bölünen 24 töweregi mekdep okuwçysy gatnaşdy. Birinji topardaky ýetginjeklere iki aýlap kiçi okuwçylara kömek etmek tabşyryldy, ikinji topardakylar üçin bolsa munuň zerurlygy ýokdy. Netijede, başgalara ýagşylyk eden we ondan lezzet alýan gatnaşyjylaryň gan basyşynyň pesdigi anyklandy. Barlagçylaryň pikiriçe, bu netije gipertoniýa garşy gerdejikleriň (tabletkalaryň) täsiri bilen deň hasap edilýär.

Taryh

Peugeot kompaniýasy logotipini täzeledi

Belläp geçsek, 1850-nji ýyldan bäri kompaniýa logotipini 10 gezek üýtgetdi, onda diňe ýolbars üýtgemän galýardy. Häzir hem konsern bu däbinden daşlaşmady. Gerb görnüşinde ýerine ýetirilen nyşanda “haýwanlaryň şasynyň” kellesi we markanyň ady bilen ýazgy aýdyň görünýär. Nyşanyň fony gara, “suratyň” özi bolsa kümüşsöw reňkde.

Algebranyñ atasy

Seýit Jemaleddin ýadygärlik toplumy

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti