Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti: «Içerki bazar öz önümlerimiz bilen doly üpjün edilmelidir»

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisinde gök-bakja ekinleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny giňeltmelidigine, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyryp, importyny azaltmalydygyna, içerki bazaryň özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Bilim we ylym

“Google Translate”-iň Android nusgasyny 1 milliarddan gowrak adam ýükläp aldy

“Google Play”-de ýerleşdirilen programmalaryň ýene biri milliard gezekden gowrak ýüklenilip alyndy. Ol 109 dil bilen işlemäge mümkinçilik berýän uly bolmadyk "Google Translate" programmasy boldy diýip, www.ixbt.com habar berdi.

Medeniýet

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy sergi we maslahat geçirdi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» we «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaplarynyň türk dilindäki nusgalarynyň tanyşdyrylyş maslahaty hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we 2021-nji «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly» mynasybetli ýurdumyzy giňden wasp edýän fotosurat we medeni gymmatlyklaryny beýan edýän sergi geçirildi. Bu barada «Atawatan-Türkmenistan» halkara žurnalynyň resmi saýty habar berýär.

Taryh

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhyny has içgin öwrenen alymlaryň biri S.Agajanow soltan Mälik şanyň döwletdäki kämil dolandyryş ulgamy döredişi we döwleti edara edişi barada orta asyr ermeni taryhçylarynyň işlerine salgylanyp, örän gyzykly maglumatlary berýär. Döwletiň maliýe ulgamyna, aýratyn-da, girdejiler we çykdajylara gözegçiligi alyp barýan we onuň işi bilen meşgullanýan «Diwan-i istifanyň» çägi has hem giňeldilýär we onuň ygtyýarlyklary artdyrylýar.

Dag astyndaky gudrat

Şöhratly taryhyň sahypalary

Peugeot kompaniýasy logotipini täzeledi

Algebranyñ atasy