Äşgär sesler

Biz köplenç halaýan sazymyzy, saýrak guşlaryň owazyny, mähribanlarymyzyň sesini eşidip ýörşümize, bize eşitmek ukybynyň berlendigine şükür etmegi hem ýatdan çykarýarys. Çünki, bu lezzetden, dünýäniň ajap owazyny-mukamyny eşitmekden mahrum adamlaram bar ahyry! Statistika maglumatlaryna laýyklykda, zeminiň her dokuzynjy ýaşaýjysynyň eşitmek bilen bagly kynçylyklary bar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!

Mähriban talyplar, eziz okuwçylar!

Türkmen işewürliginiň wekilleriniň milli programma önümlerini döretmek we enjamlary öndürmek taslamalaryny maliýe taýdan goldarlar

Milli ykdysadyýetimize dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýeti emele getirmek, elektron senagaty ösdürmek, ýurdumyzy öňdebaryjy döwletleriň derejesine ýetirmek, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti «Kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň milli programma önümlerini döretmek we enjamlaryny öndürmek hem-de satyn almak we ulanyşa girizmek boýunça taslamalaryny maliýe taýdan goldamak hakynda» Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.K.Ataýewa hakynda

Gurbangül Kakalyýewna Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Gurbanow O.A. hakynda

​Gurbanow Orazgeldi Amandurdyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly.

Dynç alyş paýawlap mekdebe taýýarlyk

Okuwçylaryň tomusky dynç alyşlary paýawlap, täze okuw ýylynyň başlanmagyna sanlyjy günler galdy. Zähmet rugsady döwründe öz çagalarynyň mekdebe taýýarlygyny derhel «soňa» goýup, dynç alan ata-eneleriň, zerur harytlaryň gözleginde bolup mekdep bazarlaryna we söwda nokatlaryna gyzgalaňly ýörişi başlanýar.

Sanly ykdysadyýet: tygşytly we goragly

Hormaty Prezidentimiziň 9-njy iýulda 6 aýyň jemine bagyşlap geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde sanly ykdysadyýete geçmegi çaltlandyrmak, elektron resminama dolanyşygyny ähli edara-kärhanalarda ornaşdyrmak, kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmek barada içgin nygtamagy ýurdumyzda amala aşyrylýan maksatnamalaýyn işlere ünsüň ýokarydygyny görkezýär.

GÜL WATANYŇ GUJAGYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asuda, abadan ýurdumyzda ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermek ugrunda edilýän aladalar özüniň miwesini berýär. Bu günki günde mekdebe çenli çagalar edaralaryndan başlap, ata Watanymyzyň her bir bilim ojagynda ýaş nesle döwrebap bilim- -terbiýe berlip, olaryň giň gözýetimli, sagdyn bedenli bolmaklary ugrunda derwaýys işler durmuşa geçirilýär.

GYMMATLY ESER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine giň ýol açyldy.

TEJRIBE ALYŞDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakyndaky Kararyna laýyklykda, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak we okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek işi güýçli depginde alnyp barylýar. Bilim ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurdumyzyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli maslahatlar yzygiderli geçirilýär.