“Google Translate”-iň Android nusgasyny 1 milliarddan gowrak adam ýükläp aldy

“Google Play”-de ýerleşdirilen programmalaryň ýene biri milliard gezekden gowrak ýüklenilip alyndy. Ol 109 dil bilen işlemäge mümkinçilik berýän uly bolmadyk "Google Translate" programmasy boldy diýip, www.ixbt.com habar berdi.

Türkmenistandaky Fransuz instituty sebitleýin olimpiada gatnaşmaga çagyrýar

Aşgabatdaky Fransuz instituty ilkinji fransuz dili olimpiadasyndan başga-da , Türkmenistanyň Merkezi Aziýada geçiriljek sebitleýin fransuz olimpiadasyny kabul etjekdigini habar berdi.

«Timekettle M2» gulaklygy 40 dile terjime etmek mümkinçiligini berýär

Täze simsiz gulaklyk bolan «Timekettle M2» ulanyja aýdym aýtmaga we beýleki ýurtlaryň ýaşaýjylary bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Hakykatdan hem, gulaklyk sesi 40 dile terjime edip bilýär.

Iňlis dilini mugt öwrenmek üçin programma döredildi

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Isa Annamyradow ykjam telefonlarda iňlis dilini mugt öwrenmäge mümkinçilik berýän programma döretdi. Ykjam enjamlar üçin niýetlenen täze programma iňlis diliniň «Beginner-Elementary», «Pre-Intermediate», «Upper-Intermediate», «Advanced» derejelerini öz içine alyp, synaglary, sözleri, tekstleri we iňlis diliniň grammatikasyny türkmençe düşündirilişiniň üsti bilen özleşdirmäge kömek eder. Ähli ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen programmanyň esasy artykmaçlygy, ol oflaýn görnüşinde bolup, beýleki programmalara garanyňda, tölegsiz ýagdaýda işleýär.

В Туркменистане подвела итоги II Открытая олимпиада по механике

Во II Открытой олимпиаде по механике, организованной Государственным энергетическим институтом Туркменистана (г.Мары), приняли участие студенты 11 туркменских вузов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

BAGTYÝAR NESILLERIŇ ALADASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda okamaga, öwrenmäge, bilim almaga, ylym bilen meşgullanmaga gönükdirilen bimöçber aladalar durmuşa ornaşdyrylýar. Ýaş nesilleriň geljekde ökde hünärmen bolup ýetişmegi üçin bilim ulgamynda birnäçe işler alnyp barylýar. Bilim işgärleriniň yhlasly zähmet çekmekleri üçin milli Liderimiziň başda durmagynda amatly şertler döredilýär.

Sanly ykdysadyýet: ösüşiň möhüm innowasion ugry

Häzirki wagtda ata Watanymyz Türkmenistan bütin dünýäde ykdysady taýdan ösen güýçli senagat döwleti hökmünde ykrar edilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär, onuň pudaklaryna ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary yzygiderli ornaşdyrylýar.

Школьники из Туркменистана завоевали 11 медалей на олимпиаде I-EMC’2021

Школьники из разных уголков Туркменистана приняли участие в прошедшей недавно международной олимпиаде по математике I-EMC’2021, организованной в онлайн формате компанией Eduversal из Индонезии.

Astrahanyň lukmançylyk uniwersiteti Türkmenistanyň lukmançylyk uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

M. Garryýew adyndaky Türkmenistanyň lukmançylyk uniwersiteti bilen Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň arasynda 2019-njy ylyň noýabrynda gol çekilen bilim we saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnamanyň esasynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýarlyk bildirildi.

Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

Dünýädäki Android ulanyjylary programmalaryň sebäpsiz awtomatiki ýagdaýda ýapylmagyndan arz edip başladylar. Mesele köpçülikleýin häsiýete eýe boldy.