GYMMATLY GOLLANMA

Bize mälim bolşy ýaly, kitaby okanyňda sende keremli toprakda bitýän dermanlyk ot-çöplere, tebigata söýgi döredýär. Esasan-da kitapda 120 sany häzire çenli öwrenilmedik dermanlyk ot-çöpler barada giňişleýin maglumat berlipdir. Şeýle hem kitapda her bir öwrenilýän dermanlyk ösümlikleriniň keşbi, reňki beýan edilip, olaryň atlary türkmençe, rusça, latynça görkezlendigine göz ýetirýärsiň. Arkadag Prezidentimiziň özüniň bu kitabynda türkmen topragynda bitýän dermanlyk ösümlikleriniň haýsy kesele dermandygy olaryň ähmiýeti barada giňişleýin durlup geçilýär. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiziň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň giň gerim almagyna uly goşantdygy hem muňa doly güwä geçýär.

ÇYNARDA ZEHIN BAR

Çynar 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda 1-nji synpa okuwa bardy. Onuň başlangyç synp mugallymy Akbegenç Hangeldiýewa Çynarda aýdym-saza bolan höwesiň bardygyny aňýar. Mugallym bu zehinli gyzjagaza mekdepde geçirilýän baýramçylyk çärelerinde aýdym aýtdyryp başlaýar. Çynaryň Harplyk baýramynda ýerine ýetiren «Arkadag», «Hoş gal, harplyk kitabym!», «Eje jan» diýen aýdymlary onuň ilkinji gezek köpçüligiň öňünde ýerine ýetiren aýdymlarydy. Ol 1-nji synpda okaýarka mekdepde geçirilen «Saýrak bilbil» atly aýdym-sazly bäsleşikde 1-nji orny eýeläp, «Mekdebiň saýrak bilbili» diýen hormatly ada mynasyp bolýar.

ÇAGALARA DIL ÖWRETMEGIŇ USULLARY

Ýurdumyzda bilim ulgamynda her bir bilim işgäriniň sapaklaryny talabalaýyk guramagy bilen Watanymyzyň, il-günümiziň, Arkadag Prezidentimiziň öňündäki jana- -jan borjuny ödemegi gerek.

Milli ösüşlerimiziň aýdyň ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda sanly bilim ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär.

Etrabyň Watan rowaçlygynyň täze okuw ýylyndaky üstünlikleri

Bedew bady bilen öňe barýan ýurdymyz rowaçlygyň watany ýylynda işlerimiz barha rowaçlanýar. Ýolöten etrabynyň bilim işgärleri hem 2019-2020-nji okuw ýylyna taýýarlyk döwründe özleriniň mynasyp goşantlaryny goşup irginsiz zähmet çekýärler

Mugallym we kitap.

Eziz Diýarymyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ylymly, bilimli ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen uly işler durmuşa geçirilýär......

ÝAŞLAR BIZIŇ GELJEGIMIZDIR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ösüp gelýän ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýahatynyň illeri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.....

Bilim we ylym

Bilim we ylym
Sanly bilim ulgamy ösdürilýär