BITARAPLYGYŇ ÇEPER BEÝANY

Dünýäde atyň üstünden gowy tagt ýok, kitapdan gowy dost ýok” diýýän türkmen halkymyz kitaba uly sarpa goýup, ony gözüniň göreji ýaly saklaýar. Hormatly Prezidentimiz hem halkymyzy ajaýyp kitaplary bilen yzygiderli begendirip durýar. 

ZIKGE

Ýoldaş mugallym, «Zikge» näme? — diýip, inçemik garaja oglan ýerinden turup sorady. Onuň soranjaňlygyny gowy görýän edebiýat mugallymy garşylykly sowal berdi:

KESBINDEN  KEMAL  TAPAN

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda beýleki ulgamlar bilen bir hatarda ylym-bilim ulgamyny hem ösdürmekde giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde döwrebap mekdepler gurlup, ulanylmaga berilýär.

ÝAŞ  NESLIŇ  ALADASY

Mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýokary derejede ösdürilýän ylym-bilim ulgamy giňden durmuşa ornaşdyrylýar

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANYLAN AÇ​YK SAPAK

Golaýda Mary etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň himiýa-biologiýa mugallymy Gülälek Seýitliýewanyň guramagynda «Bitarap ýurdumda saglygym — baş baýlygym» ady bilen adaty däl, işjeň, açyk sapak geçirildi. Açyk sapaga etrabyň bilim bölüminiň başlygy Gurbanmyrat Myradow we beýleki orta mekdepleriň mugallymlary gatnaşdylar.

BÄHBITLI ÖSÜŞLERIŇ GERIMI

Hususy işewürçilik wekilleri döwlet Baştutanymyzyň goldawlary netijesinde, obasenagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny gazanmaga, ilatyň ekologiýa taýdan arassa, dürli görnüşli azyk we ýokumly önümlerini öndürmegi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän bazaryň we tehnologiýalaryň täze gazananlaryny ynamly özleşdirýärler. Şu günler telekeçilik sebitleriň ählisinde ösdürilýär.

MAKSAT MYRADA ÝETIRÝÄR

Men ilkinji halypam Azat Akmyradowdan tälim alan sport mekdebimde tälimçi bolup işe başladym. Häzirki wagtda 30-a golaý ýaş türgene sportuň dzýu-do we sambo görnüşleri boýunça tälim berýärin.

SAGLYGYŇ GADYRY BAŞGA

Mälim bolşy ýaly, raýatlaryň saglygyny gorap saklamak, agyz-burun boşluklaryndan geçýän dürli keselleriň öňüni almak maksady bilen ýörite niýetlenen örtügiň peýdasy barada raýatlaryň arasynda düşündiriş işleri yzygiderli geçirilýär we raýatlaryň agyz-burun örtügini dakynmaklaryny, birek-birek bilen 2 metr aralygy saklamaklaryny, welaýatyň ähli etrap-şäherlerinde raýatlar tarapyndan geçirilýän toý-sadakalaryň zerurlyk aradan aýrylýança togtadylmagyny gazanmak maksady bilen wagyz-nesihat çäreleri yzygiderlilikde alnyp barylýar.

ÜSTÜNLIKLERE BESLENÝÄR

Şanly ýylymyzda Arkadag Prezidentimiziň parasatly içeri we daşary syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimizde depginli ösüş gazanylýar. Önümçilik, medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygynda gazanylýan üstünliklerem guwandyrýar. Maliýe, saglygy goraýyş, bilim, medeni we beýleki ulgamlarda ýetilýän sepgitlerem şanly ýylymyzda guwanjymyzy goşalandyrýar. Milli Liderimiziň öňe süren “Döwlet adam üçindir!” ynsanperwer syýasatynyň çäklerinde il-günümiziň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen tagallalaram ýatlamak ýakymlydyr. Şonuň üçinem ýyllary biri-birinden zyýada gelýän zamanamyzda okuw mekdebimiziň talyplarynda ata Watana, mähriban Prezidentimize buýsanjyň çägi ýok.

IŞDE ERJELLIK GEREK

Golaýda Murgap etrabynyň “Watan” daýhan birleşiginde döredijilik toparymyz bilen iş saparynda bolanymyzda, hojalygyň kärendeçileriniň galla hasylyndan boşan meýdanlarda ekilen gant şugundyrynyň bol hasylyny ýetişdirendikleriniň şaýady bolduk. Biziň baran ýerimiz daýhan birleşiginiň ussat kärendeçisi Baýmyrat Muhammedowyň ekin meýdany boldy. Bu ýerde, ýeriň eýesinden başga-da, daýhan birleşiginiň başlygy Çarymyrat Aşyrow, Watan geňeşliginiň arçyny Muhammet Berdigylyjow, TAP-nyň etrap komitetiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Ogulnäzik Mukymowa dagy bilen gabatlaşdyk.