GEÇINEM  ÖZ   AÝAGYNDAN  ASÝARLAR,  GOÝNAM 

                                                              

Gadym zamanlarda bir garyp ýigidiň agasy baý täjir bolupdyr. Ol söwda edeninde kim bolsa-da çürkäp goýberer ekeni. Günlerde bir gün täjir inisini ýanyna çagyryp:

— Sen bu diwanaçylyk-gedaýçylygyňdan el çek, ine saňa baýlyk, näme gerek bolsa göter — diýipdir. Onda inisi:

— A how, biz her niçik aga-inem bolsak, seniň   täjirçilik  bilen  gazanan   maly-dünýäňden maňa çigit ýaly zat derkar däl, sen meni öz günüme               goý — diýipdir-de, öz köneje howlusyna ötägidipdir. 

Inisiniň howlusy bolsa baý täjiriň golaýynda eken. Baý her gün öz howlusynda duran wagtynda, inisiniň ahy-nala bilen dady-perýat edýän sesini eşider eken.

Günlerde bir gün  baý  ýigit  töwerek-daşyna aýlanyp ýörkä, görse, inisiniň howlusyndan hemişeki eşidilýän gamly sesiň ýerine şatlykly owaz gelýärmiş. Baýyň inisi ýeke özi                däli-porhan bolup saz çalyp, aýdym aýdýarmyş. Muny eşiden baý gaty geňirgenipdir. “Baryň, ondan habar alyň, ony alyp geliň” diýip, hyzmatkärlerini onuň öýüne ugradypdyr. Hyzmatkärler däli-porhan bolup oturan diwanany alyp gelipdirler. Baý:

— Ýeri, inim, sen günüňi gaýgy-gam bilen  geçirýärdiň. Bu günki şatlygyň nämäniň alamaty? — diýip, sorapdyr.

— Aý, agam, eşider bolsaň, men bu gün bazara bardym — diýip, ol söze başlapdyr.

— Barsaň barypsyň-da, bazara.        O taýda näme beýle şatlyk gördüň?

— Agam, men gassap bazaryna bardym welin, görsem, geçinem öz aýagyndan asypdyrlar, goýnam öz aýagyndan asypdyrlar. Men ikimiz aga-ini bolanymyzdan soň, seniň il-güni çürkäp ýörşüň üçin menem günäkär bolýandyryn öýdüp, gorkup hemişe aglar ýörerdim, ýöne welin asyl beýle däl eken. Ýaňky aýdyşym ýaly, bu gün men bazarda geçiniňem öz aýagyndan, goýnuňam öz aýagyndan asylýanyny gördüm we her kimiň öz eden günäsi üçin diňe özüniň jeza çekjegine düşündim. Şonuň üçin wagtym hoş bolup, şatlanyp durşumdy — diýip, jogap berip çykyp gaýdyberipdir.