Foto klip

Foto klip
Foto klip

Türkmen gelini

Türkmen gelin
Türkmen gelin- gyzlarymyzyň başynyň täji hasaplanylýan “Altyn gupba - altyn jygam “ diýlişi ýaly hazirki döwürde biziň altyn gupbalarymyzy durmuşa çykýan gyzlarymyz toýlarynda milli keteni köýnegimiz we dürli şaý-seplerimizi dakynyp şar gara saçlarynam iki örüp başlaryna-da Altyn gupbasyny geýip öz durmuş toýlaryny toýlaýarlar.

Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň buýsanjy!

Dynç alyş günleriniň çäklerinde Hormatly Arkadagymyz Şapolat atly aty bilen didarlaşyp gezelenç etmegi ýurdumyzda atşynaslyga , gamyşgulak bedewlerimize aýratyn üns berýändiginiň şaýadydyr.

Döredijilige sarpa- sungata sarpa!

Hormatly Prezidentimiz zähmet rugsadynyň ilkinji günlerinden başlap, döredijilik bilen meşgullanmagy , aýratyn hem agtygy Kerimiň täze döreden "Ýaşa Türkmenistan bedew bady bilen diňe öňe" atly saz eserini ýerine ýetirmegi medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek bilen bir hatarda , maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidini ýene bir gezek aýdyňlygy bilen subut etdi.

DURMUŞ PELSEPELERI

Gözüň görmeýänini ýürek duýýar.

BUÝSANJYŇ   BEÝANY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze ösüşleri nazarlap ýagty geljege tarap ynamly öňe barýan Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy giňden bellenip geçildi

Goşgylar toplumy

Keşdeleýşi deýin gülleň dünýäni,
Senem ýaz eýlediň meniň dünýämi,
Aýralyga ykbal oýny diýmäli,
Göreşeli munda söýgimiz üçin.

ŞANLY TOÝA SOWGAT BOLDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzy ajaýyp eserleri bilen yzygiderli begendirip durýan Gahryman Arkadagymyz hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna täze — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyny il-günümize peşgeş berdi.

MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

5-nji dekabrda Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

DÜNÝÄDE MÜŇ ADAM...

Seň yşgyňda çekýän bolsa perýady.

Geň görmegin, ýüz adamyň içinde

Resul diýseler biriniň ady.