Foto klip

Foto klip
Foto klip

Türkmen gelini

Türkmen gelin
Türkmen gelin- gyzlarymyzyň başynyň täji hasaplanylýan “Altyn gupba - altyn jygam “ diýlişi ýaly hazirki döwürde biziň altyn gupbalarymyzy durmuşa çykýan gyzlarymyz toýlarynda milli keteni köýnegimiz we dürli şaý-seplerimizi dakynyp şar gara saçlarynam iki örüp başlaryna-da Altyn gupbasyny geýip öz durmuş toýlaryny toýlaýarlar.

Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň buýsanjy!

Dynç alyş günleriniň çäklerinde Hormatly Arkadagymyz Şapolat atly aty bilen didarlaşyp gezelenç etmegi ýurdumyzda atşynaslyga , gamyşgulak bedewlerimize aýratyn üns berýändiginiň şaýadydyr.

Döredijilige sarpa- sungata sarpa!

Hormatly Prezidentimiz zähmet rugsadynyň ilkinji günlerinden başlap, döredijilik bilen meşgullanmagy , aýratyn hem agtygy Kerimiň täze döreden "Ýaşa Türkmenistan bedew bady bilen diňe öňe" atly saz eserini ýerine ýetirmegi medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek bilen bir hatarda , maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidini ýene bir gezek aýdyňlygy bilen subut etdi.

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy sergi we maslahat geçirdi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» we «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaplarynyň türk dilindäki nusgalarynyň tanyşdyrylyş maslahaty hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we 2021-nji «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly» mynasybetli ýurdumyzy giňden wasp edýän fotosurat we medeni gymmatlyklaryny beýan edýän sergi geçirildi. Bu barada «Atawatan-Türkmenistan» halkara žurnalynyň resmi saýty habar berýär.

Azerbaýjanly Jony-niň aýdymy "Bravo" boýunça "Ýylyň aýdymy" diýlip yglan edildi

Asly azerbaýjanly Jony (Jahid Guseýnli) tarapyndan ýerine ýetirilen "Kometa" aýdymy III "Bravo" Halkara professional aýdym-saz baýragyna laýyklykda, populýar ugry boýunça "Ýylyň aýdymy" diýlip ykrar edildi. Bu barada kavkaz.ws habar berdi.

ŞAN-ŞÖHRATY DÜNÝÄ DOLÝAN AŞGABAT

Häzirki wagtda milli Liderimiziň tagallalary bilen gözel paýtagtymyz ösüşiniň täze döwrüni başdan geçirýär. Ak mermerli paýtagtymyz örän gysga döwrüň içinde üçünji müňýyllygyň ajaýyp şäherine öwrüldi. Aşgabadyň özboluşly binalarynyň Ginnesiň rekordlar kitabyna birnäçe gezek girizilmegi ýurdumyzyň baş şäherinde amala aşyrylýan özgertmeleriň tutuş dünýä üçin nusga alarlyk mysaly bolup durýar.

HALYNYŇ GELIP ÇYKYŞY

Gadym zamanlarda uzyn saçly, derek boýly owadan, asylly bir gyz her gün belli bir wagtda eli küýzeli suwa geçer eken. Ony gören hanyň gyza syny oturypdyr. Han gyzyň kimiň maşgalasydygyny, ýaşaýan ýerini, onuň ýakynlaryny bilip gelmeklerini buýrup, nökerlerini ugradýar. Olar gyzyň diňe garry ene-atasynyň bardygyny, başga hiç hili hossarynyň ýokdugyny, olaryň garypja çatmada mydar edýändiklerini hana ýetirýärler.

ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglyk ulgamyny kämilleşdirmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýy saglyk aýy diýlip hasap edilýär.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy

Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.