Welosport-sagdynlyga tarap badalga!

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän her bir işde, ýurdumyzy ähli ugurlardan ösdürmek, her bir adamyň eşretli durmuşda ýaşaýşyny üpjün etmek baradaky alada öz beýanyny tapýar.

Dzýudo boýunça Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty tamamlandy

Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy ýakynda Bişkek şäherinde (Gyrgyzystan) geçirilen Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionatyny medalsyz tamamlandy. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 15 türgen wekilçilik edipdi.

Türkmenistanyň sport göreşi boýunça milli ýygyndysy Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

Gazagystanyň Almaty şäherindäki halkara ýaryş tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň sport göreşi boýunça milli ýygyndysy bu ýerden Türkiýäniň Antalýa şäherine ugrar. Milli ýygyndymyz Antalýada ýene bir halkara ýaryşa ― şu ýylyň maý aýynda Bolgariýada geçiriljek saýlama ýaryşa taýýarlyk görer. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti habar berýär.

KALPLARY JOŞDURAN WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan şanly seneler ýokary ruhubelentlik bilen bellenilýär. Şeýle seneleriň biri hem ynsan saglygy bilen bagly bolan Bütindünýä saglyk günüdir.

«Şagadam» «Altyn asyrdan» dört futbolçyny kärendä aldy

«Şagadam» futbol topary Türkmenistanyň häzirki çempiony «Altyn asyryň» dört futbolçysyny kärendä aldy. Bu barada TFF habar berýär.

Demirgazyk Koreýa Tokio Olimpiýa oýunlaryndan çekildi

Demirgazyk Koreýa öz türgenlerini täze görnüşli koronawirus epidemiýasyndan goramaklyk üçin Tokio Olimpiadasyna gatnaşdyrmajakdygyny mälim etdi.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy paýtagtymyzyň futbol mekdeplerine futbol toplaryny sowgat berdi

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda şu gün Küşt-şaşka mekdebiniň konferensler-zalynda Aşgabat şäheriniň futbol mekdepleriniň gatnaşmagynda ýörite duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda TFF-niň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda futbol mekdeplerine ýokary hilli futbol toplarynyň onlarçasy bilen birlikde, ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Elektron sport boýunça geçirilen milli ýaryşyň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Milli elektron sport federasiýasy «Dota2» we «Counter Strike Global Offensive» boýunça geçirilen kubok ýaryşlarynyň netijelerini jemledi.

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy iki günlük okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýär

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyryna taýýarlygyň çäklerinde Aşgabatda iki günlük okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýär.

Baş tälimçi Röwşen Muhadow Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň giňeldilen düzümini kesgitledi

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Röwşen Muhadow iýun aýynda Koreýa Respublikasynyň, Liwanyň we KHDR-nyň garşysyna geçiriljek resmi duşuşyklar üçin ýygyndy toparymyzyň giňeldilen düzümini kesgitledi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär. Milli ýygynda 37 futbolçy çagyryldy.