Welosport-sagdynlyga tarap badalga!

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän her bir işde, ýurdumyzy ähli ugurlardan ösdürmek, her bir adamyň eşretli durmuşda ýaşaýşyny üpjün etmek baradaky alada öz beýanyny tapýar.

Zenan türgeni Polina Gurýewanyň üstünligine bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Tokioda geçirilen XXXII tomusky, Olimpiýa oýunlarynda sportuň agyr atletika görnüşi boýunça çykyş edip, olimpiýa oýunlarynyň medalyna mynasyp bolan Polina Gurýewanyň üstünligine bagyşlanan, «Halkara sport äleminde Arkadagdan arkaly, giň dünýäde sarpaly ýurdumyzyň zenan türgenleriniň orny» atly maslahaty geçirildi.

P.A.Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady dakmak hakynda

P.A.Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady dakmak hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

​A.A.Saryýewi Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeni bilen sylaglamak hakynda

Türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň sylaglary gowşuryldy

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.

OLIMPIÝAÇYLARA SYLAG GOWŞURYŞ DABARASY

Döwet Baştutanymyz Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyny gutlady

Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agzalary!
Mähriban türgenler!

“Çagalaryň gaýa festiwaly” çagyrýar

“Agama” alpinist kluby ýaş nesle özlerini ýene bir gezek hakyky gaýa çykyjylar ýaly duýmak mümkinçiligini bagyş eder.

«Köpetdag» Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň ýarymgoragçysyny düzümine goşdy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» futbol topary «Altyn asyrdan» ýarymgoragçy Begenç Akmämmedowy düzümine goşdy. 23 ýaşly futbolçy Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynda hem möhüm duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy.

Bagtyýar Gürgenow «Köpetdaga» gaýdyp geldi

23 ýaşly balkanabatly goragçy Bagtyýar Gürgenow ýakynda «Köpetdagyň» düzümine goşuldy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berdi.