Syýahatçylyk pudagy plastik galyndylara we hapalanma garşy çäre görýär

Dünýäniň syýahatçylyk şereketleri durnukly ösüş ýörelgelerine barha köp eýerýärler. Şunuň bilen baglanyşyklylykda, plastik galyndylary boýunça Bütindünýä syýahatçylyk başlangyjy (PGSB) hereket edýär.

PostNL Niderlandlardan Türkmenistana iberilýän poçtalary kabul edip başlady

Baýden owgan parahatçylygyny dikeltmekde Türkmenistan bilen işleşmegini dowam eder

ABŞ Owganystanda parahatçylygy dikeltmek hem-de Hazar deňziniň energetika kuwwatyny ösdürmek boýunça Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi maksat edinýär. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Nowruz baýramy mynasybetli ýazan gutlag hatynda aýtdy.

Çehiýada ýurduň raýatlary iki örtük dakynmaga borçly edildi

Täze talabyň dükanlarda, hassahanalarda, jemgyýetçilik ulaglarynda we duralgalarda ýola goýuljakdygy habar berildi. Köçede ýeke örtük dakynmak hem ýeterlikdir. Şol bir wagtda, örtükleriň şarf, ýaglyk ýa-da öýde ýasalan maskalar bilen çalşylmagyna ýol berilmeýär.

BMG: COVID-19 sanjymlary 130-dan gowrak ýurtda elýeterli däl

“Sanjym kampaniýasy yglan edilende, dünýä ýeňillik bilen dem aldy, ýöne raýdaşlyk bolmasa, biz bu maksada ýetmekden uzakdadyrys. 130-dan gowrak ýurt entek ýekeje doza hem sanjym almady we iň ejiz ýurtlar häzirki wagtda goralmaýar"-diýip, ÝUNESKO-nyň baş direktory Odre Azule belleýär.

Si Szinpin: Hytaý garyplygy ýeňip geçmegi başardy

Si Szinpiniň belleýşi ýaly, 98,99 mln oba ilaty garyplyk çäginden geçdi, 128 müň oba we 832 etrap garyp ýerleriň hataryndan çykaryldy. Soňky sekiz ýylda Hytaý garyplyga garşy göreşe, takmynan, 1,6 trln ýuan (246 mlrd dollar töweregi) maýa goýdy.

Türkmenistanda "Altyn kölüň" kenarynda gurluşyk işlerini alyp barmak üçin bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Altyn kölüň kenarynda dynç alyş zolagynda gurulmaly desgalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde resmi bildiriş çap edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti hemmeleri ýokanç kesellere garşy bilelikde göreşmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda ýokanç keselleriň öňüni almak ýaly möhüm meseläniň üstünde durup geçdi. Siziň bilşiňiz ýaly, biziň halkymyzda «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen pähim bar.

BSG Wuhanda koronawirusyň gelip çykyşy baradaky derňewi jemledi

9-njy fewralda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Wuhan şäherindäki işiniň netijeleri barada ýörite brifing geçirildi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlygy Türkmenistanda geçirilen dabarada çykyş etdi

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen dabarada BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy Wolkan Bozkyr wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly çykyş etdi.