HOŞNIÝETLI GATNAŞYKLARYŇ SÜTÜNI

Türkmen halkynyň beýik geçmişli taryhy ýoly bar. Ata-babalarymyz ýüzýyllyklaryň dowamynda 70-den gowrak döwleti, ruhy, medeni hem-de maddy gymmatlyklary döredip, dünýä taryhynyň sahypalarynda öz mynasyp adyny goýmagy başardy. Ata-babalarymyz türkmen topragynyň üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly arkaly beýleki halklar bilen gatnaşyklary ýola goýup, rehimdarlygy, sahawatlylygy bilen tapawutlanyp, ýüze çykýan meseleleri parahatçylyk ýollary arkaly çözmegi başarypdyrlar.

MILLI DÄPLERIŇ DOWAM

Hyzmatdaşlyk etmäge hoşmeýillilik, täze zatlary özüne ornaşdyrmaga ymtylyş, parahatçylyk söýüjilik, sabyr-takatlylyk türkmen halkynyň milli gylyk-häsiýetiniň esasy alamatlarydyr. Türkmen halky şol gylyk-häsiýetlerini saklamagy hem-de häzirki nesillere miras galdyrmagy başarypdyr. Gadymdan gelýän bu ýörelgeler Garaşsyz türkmen döwletiniň Bitaraplyk syýasatynda öz beýanyny tapýar.

PARAHATÇYLYGYŇ DABARALANÝAN ÝURDY

Hemişelik Bitaraplygyny we özbaşdaklygyny gazanan Türkmenistan Merkezi Aziýada BMG-niň esasy ýörelgelerini ygtybarly durmuşa geçiriji bolup çykyş edýär. Türkmen Bitaraplygy dünýä çägindäki umumy meseleleriň oňyn çözülmegine köptaraply, amatly täsir edýär. Häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiz dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň we agzybirligiň dabaralanýan ýurdy hökmünde giňden tanalýar.

BÄHBITLI ÇÖZGÜTLERIŇ DÖWRI

Üstümizdäki — Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynyň 25-nji sentýabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm waka boldy. Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde guramaçylykly geçen mejlisde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşylyp, olar boýunça il-ýurt bähbitli çözgütler kabul edildi. Umumymilli forumda biragyzdan kabul edilen taryhy Kararlaryň Garaşsyz, Bitarap döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan çalt depginlerde we durnukly ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyny nygtamak ýakymlydyr.

Syýahatçylyk

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagy