Pýotr I-niň muzeýindäki türkmen eksponatlarynyň surat kolleksiýasy

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Beýik Pýotr adyndaky Antropologiýa we etnografiýa muzeýi isleg bildirýänleriň ählisini internet arkaly gezelenje çagyrýar Kunstkamera.

Mary Welaýatynyň çäklerinde ýerleşýän Hudaýnazar öwlýäsiniň gümmezini gaýtadan dikeldiler

ABŞ-yň Döwlet departamenti her ýylda «Ilçiniň medeniýet mirasyny goramak gaznasy» çagyryşynyň çäklerinde bäsleşik yglan edýär. Bu çäräniň gidişinde wagtyň geçmegi bilen we beýleki sebäplere görä weýran bolan köne ýadygärlikleri gaýtadan dikeltmegiň iň gowy taslamalary saýlanylýar.

Gadymy senetçiler şäheri Ulugdepä syýahat

Ahal welaýatynyň iň gyzykly taryhy ýadygärliklerinden biri-de Kaka etrabynda ýerleşýän Ulugdepe şäherçesidir. Onuň özboluşlylygy alymlara irki eneolit döwründen demir asyryna çenli (b.e. öňki IV-I müňýyllyklar) ýer astynda saklanýan syrlary açmaga kömek edýän tutuş Merkezi Aziýada iň çuňňur arheologik gatlaklarynyň bolmagydyr.

Yrakdaky seljukly türkmenleriň döwleti

Beýik seljukly türkmenleriň imperiýasynyň Mälik şanyň hökümdarlyk eden döwründe merkezi Yspyhan bolsa-da, Yrak imperiýanyň ýüregi hasap edilýärdi. Abbasy halyfy-da şu günki Yragyň merkezi Bagdatda oturýardy.

Soltan Sanjar

Soltan Sanjaryň mawzoleýiniň häzirki durkuny synlap oýa batýaryn. Ol köp asyrlyk gazaply söweşlere gatnaşyp, başyndaky mawy telpegini aldyran, üstündäki söweş sawudynyň hem şylhasy çykan ýeňiji esgere çalym edýärdi.

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

HAÝWANLARYŇ ÖZARA JEDELI

Haýwanlaryň käte üýşüp öz aralarynda jedel edäýmesem bar. Jedel gyzsa olaram adamdan bäş beter bolýan eken.

Ine, iner, pil, at, öküz, it bir açyk meýdana çykypdyrlar-da, öz aralarynda uly goh: “Kim zor-da, kim zor!” bolşup jedel edýärler. Onda iner:

GADYMY GYMMATLYKLARA BAÝ ŞÄHER

Ata-babalarymyzyň şöhratly geçmişinde taryhy gymmatlyklar ylmy taýdan öwrenilip, olary sanly ulgam arkaly halkymyza ýetirmek, şeýle-de, dünýä çykarmak üçin eziz Arkadagymyz uly mümkinçilikleri döredip berdi. Şeýle mümkinçiliklerden ruhlanyp, zähmet çekýän muzeýimiziň ruhubelent işgärleri Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda uly dabara bilen belleniljek şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny hem-de gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyny zähmet sowgatlary bilen garşylamagy maksat edinýärler. Bu ajaýyp baýramçylyklar mynasybetli dürli çäreleri we taryhy gymmatlyklar bilen baglanyşykly sergileri guraýarlar.

WASPYŇ DILLERDE SENA

Türkmeniň geçmiş taryhyny atsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Müňýyllyklaryň dowamynda türkmen seýisleri, türkmen atlarynyň tohumyny kämilleşdirip, gözelligi we ajaýyplygy boýunça deňi-taýy bolmadyk atlary ýetişdiripdirler. Döwletimiz Garaşsyzlygyny alandan soň, ýörite tohum atlary bakyp bejerip, olardan has kämil, owadan, ýyndam tohum atlary ýetişdirilýär hem-de olary dünýä aýan etmekde dürli çäreler geçirilýär.

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhyny has içgin öwrenen alymlaryň biri S.Agajanow soltan Mälik şanyň döwletdäki kämil dolandyryş ulgamy döredişi we döwleti edara edişi barada orta asyr ermeni taryhçylarynyň işlerine salgylanyp, örän gyzykly maglumatlary berýär. Döwletiň maliýe ulgamyna, aýratyn-da, girdejiler we çykdajylara gözegçiligi alyp barýan we onuň işi bilen meşgullanýan «Diwan-i istifanyň» çägi has hem giňeldilýär we onuň ygtyýarlyklary artdyrylýar.