Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhyny has içgin öwrenen alymlaryň biri S.Agajanow soltan Mälik şanyň döwletdäki kämil dolandyryş ulgamy döredişi we döwleti edara edişi barada orta asyr ermeni taryhçylarynyň işlerine salgylanyp, örän gyzykly maglumatlary berýär. Döwletiň maliýe ulgamyna, aýratyn-da, girdejiler we çykdajylara gözegçiligi alyp barýan we onuň işi bilen meşgullanýan «Diwan-i istifanyň» çägi has hem giňeldilýär we onuň ygtyýarlyklary artdyrylýar.

Dag astyndaky gudrat

Köwata ýerasty kölüniň ýüze çykyşy bilen baglanyşykly halk arasynda dürli rowaýatlar bar. Gadym döwürlerde Arçman atanyň golaýynda mal bakyp ýören çopanlaryň biri çeşmäniň boýunda gamyşdan ýasan dilli tüýdügini çalmakçy bolanda, ony suwa gaçyrypdyr, ol tüýdük çeşme bilen akyp, Köwatanyň suwundan çykypdyr. Bu bolsa, ýerasty suwlaryň dagyň aşagyndaky köl bilen özara birleşýändigini aňladýar.

Şöhratly taryhyň sahypalary

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň şöhratly taryhyna uly sarpa goýýar. Gahryman Arkadagymyzyň maddy we medeni mirasymyzy öwrenmek, gorap saklamak we wagyz etmek işlerinde nusgalyk göreldesine eýerip, taryhçy alymlar ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän, öz döwründe Beýik Ýüpek ýolunyň wajyp nokatlary bolan taryhy ýadygärlikleriň birnäçesinde arheologik-barlag işlerini geçirýärler.

Peugeot kompaniýasy logotipini täzeledi

Belläp geçsek, 1850-nji ýyldan bäri kompaniýa logotipini 10 gezek üýtgetdi, onda diňe ýolbars üýtgemän galýardy. Häzir hem konsern bu däbinden daşlaşmady. Gerb görnüşinde ýerine ýetirilen nyşanda “haýwanlaryň şasynyň” kellesi we markanyň ady bilen ýazgy aýdyň görünýär. Nyşanyň fony gara, “suratyň” özi bolsa kümüşsöw reňkde.

Algebranyñ atasy

Biz şu ýazgymyzda Türkmenistanyň çäginde, esasan, VIII — IX asyrlarda ýaşap geçen, ensiklopediki ylmyň düýbüni tutan Abu Japar Muhammet ibn Musa al-Horezmi (780 — 850 ý.ý.) hem-de onuň döwürdeşleri hakynda durup geçmekçi.

Seýit Jemaleddin ýadygärlik toplumy

Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda türkmen halkynyň baý taryhyndan söz açýan täsirli maglumatlar beýan edilýär.

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

Soltan Sanjaryň kümmetiniň gümmezindäki sekizburçlugyň, ondan bölünip gidýän şahalaryň şekili Oguz hanyň ýyldyzynyň we nesilbaşymyzyň nesil şejeresiniň nyşanydyr.

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

(Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

Ýumurtga iň ýokumly iýmitdir

Owradylan gabyklaryň iýmitiň düzümine goşulmagy adam bedeniniň keselleriň garşysyna göreşmek işjeňligini artdyrýar. Onuň ynsan bedenine zyýanly täsiri ýokdur. Towuk ýumurtgasyndaky kalsiniň çagalaryň süňkleriniň berkeşmeginde peýdasy uludyr.

Sahara çölüne soňky 40 ýylda altynjy gezek gar ýagdy

Bu hadysa sebitde soňky 40 ýylda eýýäm altynjy gezek gaýtalanýar. Beýle ýagdaý iň soňky gezek 2020-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda bolupdy. Şonda 40 santimetre çenli ygal düşdi. Afrika garlarynyň birnäçe sagadyň içinde eremegine garamazdan, şäherde ulag hereketi bölekleýin togtadyldy. 30 minut dowam eden iň uly gar 1979-njy ýylyň fewral aýynda Aýn-Sefra ýagypdy. Mundan başga-da, gar 2005, 2012 we 2016-njy ýyllarda ýagypdy.