GARYNDAŞLYK NIKASY

Garyndaşlyk bilen baglaşylan nikalarda kemçilikli çagalaryň dogulmagynyň töwekgelçiligi has ýokary bolýar. Bu näme üçin şeýle bolýar? Çaga enesinden we atasyndan genleri alýar (nesliň elementar bölejiklerini), olar agzalaryň ösmegine we işine jogap berýär. Kadaly genler bilen bir hatarda ene-ata çaga kesel döredýän genleri hem geçirýär. Her adamda bir ýa-da birnäçe kesel döredýän genleri göteriji bolýar. Köplenç, olar sagdyn bolýar. Diňe şonuň ýaly genleriň sany iki esse köp bolsa, şonda kesel döreýär. Är-aýal garyndaş bolmasa, kesel döremek töwekgelçiligi az bolýar. Eger är-aýal garyndaş bolsa, nesil yzarlaýan keselleriň döremek töwekgelçiligi has ýokary bolýar.

GADYMY MALDARÇYLYK DÄPLERI

GADYMY MALDARÇYLYK DÄPLERI
Taryhy çeşmelerden görnüşi ýaly, ata-babalarymyzdan bize baý medeni mirasyň galandygyny bu günki gün göz ýetirýäris. Olary düýpli öwrenip, halka ýetirmek bolsa biziň özümize baglydyr

«Hatuniýe» kitaphanasy»

Bu kitaphanany «Hanumiýe» diýip hem atlandyrypdyrlar. Bu kitaphana Gadymy Merwde ilkinji zenanlar kitaphanasydyr.....

«Nyzamiýe» kitaphanasy

Seljuklar döwrüniň ylym we medeniýetiniň şöhraty, olaryň soltanlarynyň, emirleriniň we wezirleriniň ady bilen bagly bolupdyr......

Merwiň orta asyrlar döwrüniň kitaphanalary we olaryň ylmyň ösüşine ýetiren täsiri «Amidiýe» kitaphanasy

«Amidiýe» kitaphanasy Merwiň şeýle ady göterýän medresesinde ýerleşipdir......

Taryh

Taryh
Gadymy Merw