«Türkmengeologiýa» gözleg-barlag işlerini geçirmek üçin Singapuryň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar

“Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Demirgazyk sebitiň ýeralmaçylarynyň üstünligi

Ýurduň demirgazygynda güýzlük ýeralma ekişi tamamlandy. Bu ýyl Daşoguz welaýatynda ýylyň ikinji hasyly üçin meýdanyň esasy bölegi sebitiň iň iri ýeralma öndürijisi bolan Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýär. Güýzlük ýeralma, şeýle hem, Nyýazow we Gubadag etraplarynda köp mukdarda ösdürilip ýetişdiriler.

Ýaldyrak dogdy...

Türkmenleriň milli senenamasy boýunça awgust aýynyň 12-sinden Ýaldyrak döwri başlanýar.

GADAMY BATLY KÄRENDEÇI

Toprak maňlaý derini aýaman zähmet çekýäne özüniň bereketini bolluk bilen eçilýär. Muňa oňat düşünýän zähmet adamsy ýere eýe gözi bilen garap, bol hasyl ugrunda aladalanýar.

ÝAŞYL HATARLAR

Welaýatymyzyň obahojalykçylary hormatly Prezidentimiziň bu pudagy çalt depginlerde ösdürmek baradaky görkezmelerinden ugur alyp, joşgunly zähmet çekýärler. Olar ösüşli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýärler. Döwrüň talabyna laýyk bähbitli işleri ýerine ýetirmekde aýratyn hem Baýramaly etrabynyň obahojalykçylary oňat netijeleri gazanýarlar. Indi birnäçe ýyldan bäri daýhan birleşiklerinde täzeçe işlemeklige tutanýerli girişýärler. Munuň özi daýhan hojalyklarynyň döredilýändigini aňladýar.

ÝARYŞ ÝEŇIŞ GETIRÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň tutumly işleriniň netijesinde oba hojalygynda uly üstünlikler gazanylýar. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň oba hojalygyny ösdürmekde, ony ösüşli pudaga öwürmekde edýän bimöçber aladalary öz miwesini hem berýär.

ZÄHMET BAGTA ÝETIRÝÄR

Daýhanlar üçin ýene bir jogapkärli möwsüm başlandy. Gowaça ekilen meýdanlarda iki gulak bolup çykan ekini otamak, ýekelemek, hatar aralaryny ýumşatmak işleri ýerine ýetirilýär.

ÄHMIÝETLI IŞ

Türkmenistany bagy-bossanlyga büremek boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Bu sogap iş adamlarda agzybirlik we ruhubelentlik duýgularyny döredýär. Bag ekmek tebigatyň ekologiýa abadançylygyny üpjün edýär. Her ýylyň ýaz we güýz paslynda Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, türkmen halkymyz bag ekmek dabarasyna işjeň gatnaşýar.

SALDAMLY GOŞANT GOŞÝARYS

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny ösdürmek, ýokary girdejili pudaga öwürmek barada öwran-öwran nygtaýar. Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda pagta hasylyny ýygnamaklyga ýaşlarymyz hem işjeň gatnaşyp, meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şu günler 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegine has-da ruhlanan etrabyň ekerançylary ýaz ekişini gyzgalaňly dowam etdirýärler.

«GURPLY TOPRAGYŇ» IŞI ILERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk ulgamynda hem belent sepgitlere ýetilýär.