Şu ýyl Türkmenistanda 82,4 müň tonna şaly almak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda «Türkmenistanda 2021-nji ýylda şaly öndürmek hakynda» Karara gol çekdi.

Türkmenistanda 14 milliard kubmetrden gowrak tebigy gaz çykaryldy

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda tebigy we ugurdaş gazyň 14 milliard 500 million kubmetrden gowragy çykaryldy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde ösüş depgini 107,4%-e deň boldy. Bu barada Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) geçen çarşenbe güni habar berdi.

Daşoguzly ataly ogul Türkmenistanda seýrek gabat gelýän gülleri ösdürip ýetişdirýärler

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň «Zähmet» geňeşliginiň ýaşaýjylary – ata-ogul Emin we Enwer Saparbaýewler boş wagtlaryny peýdaly işe – gül nahallaryny ösdürip ýetişdirmeklige bagyşlaýarlar. Gül nahallary soňra olaryň obadaşlarynyň öylerine we howlularyna «göçürilýär». Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.

GUZULARYŇ SANY ARTÝAR

Güneşli Diýarymyzyň sähralarynda bolşy ýaly, dowarlaryň owlak-guzy möwsümi welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Serhetabat etrabynyň bereketli ýaýlalarynda hem guramaçylykly geçirilýär. Etrabyň “Serhetçi” maldarçylyk hojalygynyň çopan toparlary hem şu gyzgalaňly möwsümi üstünlikli alyp barýarlar.

IŞIŇ ROWAÇ BOLSUN, “MÄHRIBAN OBAM!”

Hormatly Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasynda ýurdumyzy ösdürmekde, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini, maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Halk hojalygynyň obasenagat pudagyny, aýratyn-da, onuň köpugurly gaýtadan işleýän pudagyny, eýeçiligiň dürli görnüşlerini, şol sanda hususyýetçiligi ösdürmäge düýpli maýa goýumlary goýulýar we özleşdirilýär.

ATY SARPALANYŇ — DÖWLETI ZYÝAT

Halkymyzda bedew ata uly sarpa goýulýar. Türkmen halky geçmişde öz durmuşyny bedewsiz göz öňüne getirmändir. Kowsa ýetýän, gaçsa gutulýan bedewler türkmeniň uçar ganaty hasaplanypdyr. Behişdi bedewler diýlip atlandyrylmagy hem ýöne ýere däldir. Ýyndam, owadan, eýesine wepaly, gaýduwsyz, gyz gylykly, ynsan kimin garaýyşly ahalteke bedewlerini türkmenler wepaly dost hasaplapdyrlar.

Ýazky bag ekmek möwsümine badalga berildi

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna ideg etmek maksady bilen Arkadag Prezidentimiz “Türkmenistanda 2021-nji ýylda bag ekmek hakynda” Karara gol çekdi. Şol Karara laýyklykda, Türkmenistanda 2021--nji ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi.

Azyk bolçulygyna hususy pudagyň goşandy: sanlar we maglumatlar

2019-njy ýylda 31 sany, 2020-nji ýylda 33 sany oba hojalyk we azyk maksatly önümçilikler, şol sanda 6 sany maldarçylyk we 3 sany guşçulyk toplumy, 9 sany döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýyladyşhana, 12 sany miweli baglaryň, üzümiň we gök-bakja ekinleriniň ekin meýdany, 3 sany azyk ugurly desga işe girizildi.

Türkmenistan Hytaýa gaz eksport etmekde birinji ýerde durýar

Türkmenistan 2021-nji ýylyň başyndan bäri Hytaýyň bazaryna iň köp gaz iberiji bolup durýar. Bu barada Fars habarlar gullugyna salgylanyp, Parstoday habar berýär.

25-nji martda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda täze ýyladyşhanalar açylar

Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmaga, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, azyk bolçulygyny üpjün etmäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady.