SÜÝJÜLIK EKIN — SAÇAKLARYŇ BEZEGI

Ekerançylyk ýerlerinde ekin dolanyşygyny ýola goýmak, topragyň hasyl berijiligini artdyrsa, beýleki tarapdan, daýhanyň girdejisini goşalandyrýar. Şeýlelikde, her iki ýyldan bugdaý, gant şugundyry, gowaça ekinleri gezekleşdirilip ekilýär. Şeýle edilmegi özüniň oňyn netijesini hem berýär

ŞU GÜNKI HEREKET — ERTIRKI BEREKET

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz bedew bady bilen ynamly öňe barýar.

ŞANLY  ÝYLYMYZYŇ  BUÝSANÇLY  ÖSÜŞLERI

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly uly üstünliklere, ýatda galyjy şanly wakalara beslenip, ýurdumyzyň täze taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar.

Çopanlykdan döwlet tapan

Ösüşleriň bady bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimizde ähli ulgamlarda belent sepgitlere ýetilýär. Şol sanda oba hojalygynyň maldarçylyk pudagyna hem aýratyn üns berilýä

AKYLLY GYZ

Kiçi gyzyny ünsli diňlän söwdagär: “Gedemlik edip, menden sowgat soramagy namys edýär!” diýen düşünje bilen, ondan närazy bolupdyr. Gezen ýerinde hem närazylygyny duýdurman, içinde saklap ýörüpdir. Günleriň birinde söwdagär söwdadan gaýdyp gelipdir we öňünden çykan gyzlaryny begendirmek üçin olaryň sargytlaryny gowşurypdyr. Şonda: “Ynha, seniň hem sargydyňy getirdim!” diýip, çörek ýanygy salnan torbany kiçi gyzyna nägilelik bilen gowşurypdyr. Torbany eline alan gyz şonda atasyna ýüzlenip:

EKINDE BEREKET BAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asly daýhançylyk bilen meşgullanan adamlaryň nesilleri kärendeçilik usulynda zähmet çekip, ýerden bol hasyl alýarlar. Olar bugdaý, gowaça, gant şugundyry ýaly ekinleri ösdürýärler. ªeýle hem bu ekinleriň bereketli hasylyny ýetişdirip, döwlete tabşyrýarlar. Şolaryň biri Meret Berdiýew öz döwründe oba hojalyk ekinlerine göwnejaý ideg edip, ýylyň-ýylyna rysgal döwlete eýe bolýan adamdy. Ol ogul-gyzlaryna hem haýsy bir işde işleseler hem daýhançylyk bilen meşgullanmagy unutmaly däldigini ündeýärdi.

DABARASY DAG AŞAN TOÝ

BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY

UGUR — SERHETABADA TARAP

— Häli-häzirler hem halypam Suwhan aga bilen maslahatlaşyp durýaryn. “Iran-Khodro-457” kysymly, 45 orunlyk awtobus bilen ýolagçylary Mary — Serhetabat aralygyna gatnadýaryn. Awtobusa halypam Suwhan Illiýew bilen iş çalşykda eýelik edýäris. Ynha, häzirem ugur — Serhetabada tarap — diýip, söhbetdeşim Gurbanmyrat Garaýew ynamly aýtdy.

Murgap derýasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe eserinde suwuň ynsan ýaşaýşy üçin uly ähmiýete eýedigini nygtaýar......