Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Moldowa Respublikasynyň Prezidenti hanym Maýa Sandua hem-de onuň üsti bilen ýurduň ähli dostlukly halkyna Moldowa Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. “Garaşsyzlyk ýyllarynda Siziň ýurdu­ňyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlarynda ýeten üstünliklerini hem-de döwletlerimiziň arasynda emele gelen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bizi guwandyrýar. Türkmenistanyň we Moldowanyň döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de gi­ňeltmäge we ösdürmäge ygrarly bolmagy iki halkyň bähbitlerine doly laýyk gelýändigine berk ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belleýär. Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, Prezident Maýa Sandua berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Moldowa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw etdi.