"Ýüpek ýoly" söwda we dynç alyş merkezi

Mary şäheriniň merkezinde ýerleşýän "Ýüpek ýoly" söwda merkezi özüniň ajaýyp binagärlik aýratynlygy bilen şäherimiziň görküne görk goşýar. Bu söwda we dynç alyş merkezi 2017-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda uly dabara bilen açyldy. Bu söwda we dynç alyş merkezi 4-gatdan ybarat bolup, binanyň 1–nji gatynda ,"Belent” supermarkedi ýerleşýär.

"Täze Gün" söwda merkezi

"Täze Gün" söwda merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Bu söwda merkezi 3-gatdan ybarat bolup, ilatyň iň gelim–gidimli söwda merkezidir. Bu söwda merkezinde harytlaryň we hyzmatlaryň örän köp görnüşi müşderilere hödürlenýär.1

"Täze Aý" söwda merkezi

"Täze Aý" söwda merkezi Mary şäheriniň Mary şäheriniň gündogar tarapynda ýerleşýän söwda merkezi bolup, ol alyjylaryň iň köp isleg bildirýän söwda merkezidir. Bu söwda merkezi azyk harytlarynyň örän köp görnüşleriniň bardygy, satylýan harytlarynyň nyrhlarynyň elýeterli bahadan satylýandygy bilen tapawutlanýar.

MAKSAT – ÝOKARY HIL

maka1
Şu ýyl biziň zähmetsöýer daýhanlarymyz öňde goýlan maksada ynamly gadam basdylar. Ýagny, Watan harmanyna borçlanylan bugdaý dänesini tabşyrmaklyk esasy wezipeleriň biri. Bu wezipäni daýhanlarymyz daşýany bilen berjaý etdiler. Sebäbi Arkadagymyz bu ýyly „Türkmenistan – rowaçlygyň Watany“ ýyly diýip yglan etdi.

ARKADAGLY EZIZ DIÝAR ÖSÜŞ BILEN ÖŇE BARÝAR!

Hormatly Prezidentimiziň özüniň dynç alyş pursatlaryny maşgala agzalarynyň arasynda bolmak bilen sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty, mundan başgada, saz sungaty, çeper döredijiligi bilen meşgullandy.

Awtobuslar - ulag düzümleriniň möhüm bölegidir

Türkmenistanda awtomobil ulagy – halk hojalygynyň wajyp pudaklarynyň biridir. Desgalaryň, edara-kärhanalaryň, oba-şäherleriň işiniň gidişi köp babatda olaryň ygtybarly we takyk işine baglydyr.

Saud Arabystany Patyşalygy TOPH gaz geçirijisini goldaýar

Saud Arabystany Patyşalygy Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşyk taslamasyny goldaýar. Bu barada Patyşalygyň Ilçisi Said Osman Ahmed Suweýd Saud Arabystany Patyşalygynyň yglan edilen güni mynasybetli Aşgabatda «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetinde çykyş edende mälim etdi.

Halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi açyldy

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi işe başlady. Däp boýunça, oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary, hususy we döwlet edaralary, sosial pudagyň müdirlikleri çagyrylypdyr.

Aşgabatda «Birleşen Arap Emirliklerine maýa goýumy» atly wideomaslahat gurnaldy

17-nji sentýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçihanasy BAE-niň döredilmeginiň 50 ýyllygyna we geljekki ýarym asyrda döwlet ösüş maksatnamasyna bagyşlap «Birleşen Arap Emirliklerine maýa goýumy» atly wideomaslahat gurnady.

Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Yslam Korporasiýasyna agza bolmak bilen işleri geçirmäge ygtyýar berildi

Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmek, ýurdumyza maliýe serişdelerini çekmekde halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň adyndan Yslam ösüş bankynyň Söwdany maliýeleşdirmek boýunça Yslam Korporasiýasyna agza bolmak we bellenen tertipde resmileşdirmek bilen bagly işleri geçirmäge ygtyýar berildi.