"Ýüpek ýoly" söwda we dynç alyş merkezi

Mary şäheriniň merkezinde ýerleşýän "Ýüpek ýoly" söwda merkezi özüniň ajaýyp binagärlik aýratynlygy bilen şäherimiziň görküne görk goşýar. Bu söwda we dynç alyş merkezi 2017-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda uly dabara bilen açyldy. Bu söwda we dynç alyş merkezi 4-gatdan ybarat bolup, binanyň 1–nji gatynda ,"Belent” supermarkedi ýerleşýär.

"Täze Gün" söwda merkezi

"Täze Gün" söwda merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Bu söwda merkezi 3-gatdan ybarat bolup, ilatyň iň gelim–gidimli söwda merkezidir. Bu söwda merkezinde harytlaryň we hyzmatlaryň örän köp görnüşi müşderilere hödürlenýär.1

"Täze Aý" söwda merkezi

"Täze Aý" söwda merkezi Mary şäheriniň Mary şäheriniň gündogar tarapynda ýerleşýän söwda merkezi bolup, ol alyjylaryň iň köp isleg bildirýän söwda merkezidir. Bu söwda merkezi azyk harytlarynyň örän köp görnüşleriniň bardygy, satylýan harytlarynyň nyrhlarynyň elýeterli bahadan satylýandygy bilen tapawutlanýar.

MAKSAT – ÝOKARY HIL

maka1
Şu ýyl biziň zähmetsöýer daýhanlarymyz öňde goýlan maksada ynamly gadam basdylar. Ýagny, Watan harmanyna borçlanylan bugdaý dänesini tabşyrmaklyk esasy wezipeleriň biri. Bu wezipäni daýhanlarymyz daşýany bilen berjaý etdiler. Sebäbi Arkadagymyz bu ýyly „Türkmenistan – rowaçlygyň Watany“ ýyly diýip yglan etdi.

ARKADAGLY EZIZ DIÝAR ÖSÜŞ BILEN ÖŇE BARÝAR!

Hormatly Prezidentimiziň özüniň dynç alyş pursatlaryny maşgala agzalarynyň arasynda bolmak bilen sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty, mundan başgada, saz sungaty, çeper döredijiligi bilen meşgullandy.

ÝOKARY IŞJEŇLIK BILEN

Bu ýerde ir säherden başlan aýdym-sazyň jadylaýjy owazy belentden ýaňlandy. Welaýatymyzyň meşhur sungat işgärleriniň, aýdym-saz, tans toparlarynyň täsirli çykyşlary çärä aýratyn öwüşgin çaýdy.

«GERÇEGIŇ» ÝEŇIŞLI MENZILLERI

Gürrüňi edilýän önümçilik sehiniň enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklananymyzda, bu ýerde Türkiýe Respublikasynda we Hytaý Halk Respublikasynda öndürilen ýokary öndürijilikli enjamlar oturdylyp, olardan netijeli peýdalanylýandygyna ünsümizi çekdiler. Mälim bolşy ýaly, bökdençsiz önümçilikde çig mal bilen üpjünçilik uly ähmiýete eýe bolýar. Şu mesele dogrusyndan soranymyzda, çig malyň Türkiýe we Hytaý döwletlerinden üznüksiz getirilýändigini gürrüň berdiler. 400-e golaý hünärmenlerdir işçileri özünde jemleýän bu telekeçilik sehiniň zähmetsöýer adamlary bähbitli işleri bitirip, gowy görkezijileri gazanýarlar.

SANLY TEHNOLOGIÝANYŇ ÄHMIÝETI

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion tehnologiýalar, şol sanda sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiz elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek babatynda möhüm wezipeleri öňe sürýär. Öňde goýlan bu wezipeler maglumat-aragatnaşyk, şol sanda Internet hyzmatlarynyň hiliniň we ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagyny, maglumat-aragatnaşyk üpjünçilik ulgamynyň ösdürilmegini, adamyň aň-bilim mümkinçilikleriniň doly derejede ulanylmagyny talap edýär.

ÝOL-ÝÖRELGELERIMIZIŇ ÇEPER BEÝANY

Beýik Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň öň ýanynda türkmen halkyna baýramçylyk sowgady bolan “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap öz okyjylaryna gowuşdy.

ENEM KEÇÄNIŇ USSADYDY

Keçäni başlamak üçin dokalan gamyşy ýazanyňdan soň keçäniň gülüniň ýerini islegiňe görä, nähili gülleri salasyň gelse, ýerini bölüp çykmaly. Ýerini bölüp çykanyňdan soňra, eliňde gülleri taýynlap, gülläp başlamaly.