"Ýüpek ýoly" söwda we dynç alyş merkezi

Mary şäheriniň merkezinde ýerleşýän "Ýüpek ýoly" söwda merkezi özüniň ajaýyp binagärlik aýratynlygy bilen şäherimiziň görküne görk goşýar. Bu söwda we dynç alyş merkezi 2017-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda uly dabara bilen açyldy. Bu söwda we dynç alyş merkezi 4-gatdan ybarat bolup, binanyň 1–nji gatynda ,"Belent” supermarkedi ýerleşýär.

"Täze Gün" söwda merkezi

"Täze Gün" söwda merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Bu söwda merkezi 3-gatdan ybarat bolup, ilatyň iň gelim–gidimli söwda merkezidir. Bu söwda merkezinde harytlaryň we hyzmatlaryň örän köp görnüşi müşderilere hödürlenýär.1

"Täze Aý" söwda merkezi

"Täze Aý" söwda merkezi Mary şäheriniň Mary şäheriniň gündogar tarapynda ýerleşýän söwda merkezi bolup, ol alyjylaryň iň köp isleg bildirýän söwda merkezidir. Bu söwda merkezi azyk harytlarynyň örän köp görnüşleriniň bardygy, satylýan harytlarynyň nyrhlarynyň elýeterli bahadan satylýandygy bilen tapawutlanýar.

MAKSAT – ÝOKARY HIL

maka1
Şu ýyl biziň zähmetsöýer daýhanlarymyz öňde goýlan maksada ynamly gadam basdylar. Ýagny, Watan harmanyna borçlanylan bugdaý dänesini tabşyrmaklyk esasy wezipeleriň biri. Bu wezipäni daýhanlarymyz daşýany bilen berjaý etdiler. Sebäbi Arkadagymyz bu ýyly „Türkmenistan – rowaçlygyň Watany“ ýyly diýip yglan etdi.

ARKADAGLY EZIZ DIÝAR ÖSÜŞ BILEN ÖŇE BARÝAR!

Hormatly Prezidentimiziň özüniň dynç alyş pursatlaryny maşgala agzalarynyň arasynda bolmak bilen sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty, mundan başgada, saz sungaty, çeper döredijiligi bilen meşgullandy.

Türkmenistanyň Prezidenti: «Içerki bazar öz önümlerimiz bilen doly üpjün edilmelidir»

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisinde gök-bakja ekinleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny giňeltmelidigine, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyryp, importyny azaltmalydygyna, içerki bazaryň özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanda Aralyň guramagy bilen bagly ýaramaz täsiriň öňüni almak işleri güýçlendiriler 23:5909.04.2021 0 1456

Ýylyň üç aýynyň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň öz wagtynda gören çäreleri netijesinde ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüniň alynmagynyň üpjün edilendigini belledi.

Mary welaýat häkimligi gurluşyk işlerini alyp barmak boýunça tender yglan edýär

WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DÜÝPLI GURLUŞYK MÜDIRLIGI

1. Baýramaly etrabynyň Ýalkym geňeşliginiň Ýalkym obasynda 500 orunlyk orta mekdebi gurmak;

2. Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň Akýap obasynda 320 orunlyk täze çagalar bagyny gurmak;

3. Mary şäheriniň Bitaraplyk köçesiniň ugrunda 500 orunlyk täze orta mekdebi gurmak üçin bäsleşik yglan edýär.

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň ähmiýeti bellenildi

Gazagystanyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi we Eýranyň Daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif Nur-Sultan şäherinde geçirilen ýygnagyň barşynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň mümkinçiliginden doly peýdalanmagyň ähmiýetini bellediler. Bu barada Gazagystanyň baş diplomatynyň çarşenbe güni geçirilen gepleşiklerden soň metbugat ýygnagynda aýdanlaryna salgylanyp, “Kazinform” agentligi habar berdi.

Bakuw porty ýük dolanyşygyny ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär

Bakuw halkara deňiz söwda porty, şu ýyl ýük daşamagyň möçberiniň öňki ýyllaryň görkezijilerinden has ýokary bolmagyna garaşýar. Bu barada portuň metbugat gullugynyň başlygy Elmar Habibliniň sişenbe güni Azerbaýjanyň “Trend” agentligine beren beýanatynda aýdylýar.