Ykdysadyýet

BOL HASYL ÝETIŞDIRILÝÄR

Biz öň gök ekinleri diňe mellek ýerlerimizde ösdürip ýetişdirýärdik. Häzirki wagtda bolsa hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kärende ýerlerimizde ýeralmadyr gök-bakja ekinlerini ýetişdirmäge mümkinçilik döredi. Men kärende ýerimiň 1,5 gektarynda kelem, 0,5 gektar ýerinde bolsa ýeralmany ösdürip ýetişdirýärin. Adatça, kelemdir ýeralmanyň ýazlyk we güýzlük görnüşleri bolýar.

Bilim we ylym

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri 14 müň 337 dalaşgäri talyplyga kabul eder

Ýakynda alty aýyň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdepleriň rektorlaryna ýüzlenip, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde maglumat-aragatnaşyk, aýratyn hem inžener-tehniki we tehnologiýalar boýunça täze hünärleriň girizilmegini dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy.

Medeniýet

"Forrest Gump" 1990-n­jy ýyllaryň iň meşhur­ filmi hökmünde ykrar­ edildi

“Frontier Communicat­ions” telekommunikasi­ýa kompaniýasy intern­et ulanyjylarynyň 199­0-njy ýyllaryň haýsy ­filmlerini has köp gö­zlenýändigini anyklam­ak maksady bilen, dün­ýädäniň 100 ýurdunyň ­arasynda gözleg geçir­di. Netijede, 22 ýurd­uň ýaşaýjylarynyň uly­ gyzyklanmasyndan peý­dalanýan «Forrest Gum­p» öňe saýlanmagy baş­ardy.

Taryh

BAGT WE AKYL

wezir ogluny ýene-de hanyňka myhmançylyga alyp gelipdir. Ol ýerde bir sellem gürrüňleşip oturansoňlar bularyň öňlerine nahar gelipdir. Han bir etli omaçany alyp, weziriň ogluna beripdir. Oglan hem ony ysgaşdyryp-ysgaşdyryp, goltugyna salyp oturyberipdir. Muňa-da hanyň wagty hoş bolup, loh-loh edip gülüpdir. Weziriň bolsa gaty gahary gelipdir we utanjyna ýüzi gyzaryp, näme diýjegini bilmändir. Ýene-de öňküsi ýaly, ýola düşýänçäler ogluna hiç zat diýmändir.

AÝALYNDAN GORKMAÝAN KIŞI

TARYHA SER SALÝAR ÝURDUŇ ÝAŞ NESLI

SEÝIT YSMAÝYL GÜRGENLI

TARYHY GEÇMIŞIMIZ AÝAWLY SAKLANYLÝAR
+17
°
C
H: +22°
L: +17°
Мары
Суббота, 21 Март
Прогноз на неделю
Вс Пн Вт Ср Чт Пт
+19° +20° +14° +12° +13° +14°
+16° +11° + + + +
ПнВтСрЧтПтСбВс
Ашхабад 09:39:53
Москва 09:39:53
Лондон 09:39:53
Нью-йорк 09:39:53
Дели 09:39:53
Пекин 09:39:53