Ykdysadyýet

GARAKÖLÜŇ ÝAÝLALARYNDA

Welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň garamagyndaky Ýolöten etrabynyň “Garaköl” maldarçylyk hojalygynyň uzak örülerdäki çopan goşunda myhman bolanymyzda, hojalygyň başlygy Taýyr Akmyradowyň maldarlaryň halyndan habar almaga gidendigini aýtdylar. Bizem hojalygyň 2-nji maldarçylyk fermasynyň müdiri Döwlet Allaýarow, baş mal lukmany Bazargeldi Aşyrow, tohumçylyk boýunça baş zootehnik Ahmet Akmyradow bilen goşulyşyp, sähra ýollaryna dözümli ulaga ornaşyp, giň sähra sary ýola düşdük. Ýoldaşlarymyz bilen gürrüňdeşlikde çopan-çoluklar bilen baglanyşykly rowaýata ýakyn gürrüňler ýandepderçämize bellenildi.

IŞLERI ILERI GURLUŞYKÇYLAR

ŞA SERPAÝLY ENELER

TÄZE JAÝYŇ EÝELERI

DAÝHAN ARZUWY

Bilim we ylym

Ýiti respirator ýokanç kesellerden özüň özüňi gora!

Dünýaniň ähli künjünde häli-şindi ýiti ýokanç respirator keselleri wagtal wagtal giňişleýin ýaýrap ynsanlaryň saglygyna zeper ýetirýar. Ýiti respirator ýokanç keselleri wiruslaryň toplumy döredip kesel ýokuşan wagty ýaş çagalarda, göwrelilerde, dem gysmasy bar bolan ynsanlarda şeýle-de ýurek-damar kesellerinden, semizlikden, süýjüli diabetden ejir çekýanlerde bu ýagdaý has hem agyr geçýar.

Ýiti respirator ýokanç kesellerden nädip dogry bejergi almaly

Üzärlik

Sowuklama- ýiti respirator wirus keseli

El ýuwmagyň peýdasy barada.

Medeniýet

ZERGÄR GYZYŇ YHLASY

Gadymy halkymyzyň müdimi senet-sungatlary barada söz açanyňda, ol sungat-senetleriň biziň günlerimize çenli gelip ýetip, ýaşlar tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýändigine buýsananyňy duýman galýarsyň.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

«Watanyň guwanjy hem şöhraty»

BAGTYŇ BAÝRAMY

BAHAR BILEN BAGT

Taryh

TARYHY GEÇMIŞIMIZ AÝAWLY SAKLANYLÝAR

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap döwletimizde giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilip, belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzyň arhiw gullugynyň işi döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirilýär, düýpli üýtgetmeler girizilýär.

Bize ýazylyň

Soňky habarlar

Ulgama girmek

Surat

Bildiriş
+17
°
C
H: +22°
L: +17°
Мары
Суббота, 21 Март
Прогноз на неделю
Вс Пн Вт Ср Чт Пт
+19° +20° +14° +12° +13° +14°
+16° +11° + + + +
ПнВтСрЧтПтСбВс
Ашхабад 09:39:53
Москва 09:39:53
Лондон 09:39:53
Нью-йорк 09:39:53
Дели 09:39:53
Пекин 09:39:53