Garrygala Böwürsleni

Garrygala böwürsleni ülkämizde jülgelerde, dag derýajyklarynyň ugrunda ösüp boý almany halaýar. Ösümlik maý-awgust gülleýär, iýul-oktýabrda miweleýär. Ol tohumy we kök çykyntgylary arkaly köpelýär. Ösümligiň köki, şahajyklary, ýapraklary, gülleri, we miweleri çig mal bolup hyzmat edýär.

Gripp keselinde sanjymyň ahmiýeti.

Gripp adamyň immunitedini peseldýär we dowamly keselleriň alamatlaryny we geçişini çuňlaşdyrýar. Bu kesel adam bedeninde köp sanly gaýra üzülmeleri ýüze çykarýar, ýagny:
1. öýkenleriň obstruktiw we obstruktiw däl keselleri;

Gripp keseliň howpy näme?

Gripp sözi fransuz sözünden gelip çykan “gripper” ýagny tutmak, ýapyşmak manynuy aňladýar.
Gadymy döwürde gripp sözüne derek “influensa” (bildirmän aralaşýan) sözi ulanypdyrlar. Diýmek adamyň bedenine bildirmän aralaşyp, gripp keseliniň alamatlary duýdansyz ýüze çykýar.

Fitoterapiýa lukmançylygyň gadymy ugurlarynyň biridir.

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ensiklopediki kitabynyň peşgeş berilmegi diýseň buýsandyrýar. Türkmeniň milli ensiklopediýasyna öwrülen deňsiz-taýsyz eserleri dermanlyk ösümliklerden dürli dermanlary taýýarlamagyň usullaryny özleşdirýän hünärmenler üçin esasy gollanmadyr. Ýurdumyzda lukmanlar üçin melhemlik ösümlikleri dürli keselleriň öňüni almakda we bejermekde ähmiýeti bimöçberdir.

Zenjebil ösümliginiň peýdasy

Hormatly Prezidentimiziň Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” kitaplaryň 1-nji jiltinde Zenjebil barada giňişleýin maglumat berilýar. Zenjebil – gamyşa meňzeş tropiki ösümlik, zenjebiller maşgalasyndan adybir urugynyň wekili, boýy 1 metre çenli, köp sanly köki porrug görnüşli örän ýakymly ysly, süýji, etli.

Dümewiň öňüni alyş çäreleri

Dümew – bu demalyş ýollarynyň, şeýle hem burnuň, gulagyň we bokurdagyň, käte konýuktiwanyň (gözüň nemli bardasynyň) zeperlenmegi bilen geçýän ýiti wirus ýokanç keselidir.

«Halkyň saglygy-ýurduň baýlygy»

Dünýä ýüzünde Koronawirus (Covid-19) ady bilen tanalýan köp adam pidasyna getiren bu kesel dünýäniň köp ýurtlarynda adatdan daşary ýagdaýy döretdi. Bu keseliň Türkmenistan döwletine ýaýramazlygy we onuň öňüni alyş çäreleri Çuňňur hormatlanýan Prezidentimiz, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyryldy.

ELDE HÜNÄRIM BAR, ÝÜREKDE JOŞGUN

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda umumybilim berýän orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda yglan eden “El hünäri — il gezer” atly döredijilik bäsleşiginiň Mary şäher tapgyry geçirildi. Bäsleşige okuwçy ýaşlaryň başarnyklaryna görä taýýarlanan işleriň birnäçesi hödürlenip, bäsleşigiň surat çekmek ugry

ÝAGŞY TERBIÝE — ÝAŞAÝŞYŇ GÖWHER

Nesil terbiýesini ähli zatdan öňde goýýan halkymyz: “Gül ösdürseňem özüňki, tiken — ösdürseňem” diýýär. Bütin ömrüni, yhlasyny, zähmetini, güýç-kuwwatyny bagyş edip kemala getirýän ogul-gyzlarynyň ilhalar adamlar bolup ýetişmegi ene-atalaryň perzentlere berýän edep-terbiýesine berk baglydyr. Edepli ogullar il ogullary, olar il tarapyndan söýülýär, sylanýar. Şeýle kemally perzentler iliň “Ody bilen girip, küli bilen çykýar”

HYÝAR—PEÝDALY ÖNÜM

Hyýar kädiler maşgalasyna degişli bolup, ol birýyllyk ösümlikdir. Gök önümleriň içinde iň köp iýilýänleriniň biridir, özem heniz bişmänkä, çigligine iýilýär. Onuň watany Hindistandyr.
Hyýaryň düzüminde 95-98 göterim suw bardyr, ol suwsuzlygy gandyrýar we bedeni arassalaýar. Elbetde, beloklaryň, ýaglaryň we uglewodlaryň mukdary