Daýhandan hereket – ýerden bereket

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalarynyň netijesinde, onuň Türkmenistanyň agrosenagat pudagyny hemme taraplaýyn ösdürmek barada ýadawsyz alyp barýan işleriniň esasynda ...

"Täze Gün" söwda merkezi

"Täze Gün" söwda merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Bu söwda merkezi 3-gatdan ybarat bolup, ilatyň iň gelim–gidimli söwda merkezidir. Bu söwda merkezinde harytlaryň we hyzmatlaryň örän köp görnüşi müşderilere hödürlenýär.1

"Täze Aý" söwda merkezi

"Täze Aý" söwda merkezi Mary şäheriniň Mary şäheriniň gündogar tarapynda ýerleşýän söwda merkezi bolup, ol alyjylaryň iň köp isleg bildirýän söwda merkezidir. Bu söwda merkezi azyk harytlarynyň örän köp görnüşleriniň bardygy, satylýan harytlarynyň nyrhlarynyň elýeterli bahadan satylýandygy bilen tapawutlanýar.

KORONAWIRUS

Koronawirus

Däbim - dessurym «КИРЛИК»

Däbim - dessurym «КИРЛИК»
Eli çeper zenanlarymyz her bir ýerine ýetiren işlerinde göreni haýran galdyrypdyrlar. Olaryň şeýle el işlerniň biri-de çagajyklaryň kirligidir. El keşdeleri bilen bezelen kirlik çagalaryň geýýän eşigi bolup, elde dokalan matalaryň böleklerinden gurnalyp tikilýär. Ol, köplenç, sekiz burçly bolýar.

Türkmen keçesi

Geçmiş taryhymyza göz aýlanymyzda, türkmeniň dörediji, zähmetsöýer halk bolandygyna göz ýetirýärsiň.