Foto klip

Foto klip
Foto klip

Türkmen gelini

Türkmen gelin
Türkmen gelin- gyzlarymyzyň başynyň täji hasaplanylýan “Altyn gupba - altyn jygam “ diýlişi ýaly hazirki döwürde biziň altyn gupbalarymyzy durmuşa çykýan gyzlarymyz toýlarynda milli keteni köýnegimiz we dürli şaý-seplerimizi dakynyp şar gara saçlarynam iki örüp başlaryna-da Altyn gupbasyny geýip öz durmuş toýlaryny toýlaýarlar.

Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň buýsanjy!

Dynç alyş günleriniň çäklerinde Hormatly Arkadagymyz Şapolat atly aty bilen didarlaşyp gezelenç etmegi ýurdumyzda atşynaslyga , gamyşgulak bedewlerimize aýratyn üns berýändiginiň şaýadydyr.

Döredijilige sarpa- sungata sarpa!

Hormatly Prezidentimiz zähmet rugsadynyň ilkinji günlerinden başlap, döredijilik bilen meşgullanmagy , aýratyn hem agtygy Kerimiň täze döreden "Ýaşa Türkmenistan bedew bady bilen diňe öňe" atly saz eserini ýerine ýetirmegi medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek bilen bir hatarda , maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidini ýene bir gezek aýdyňlygy bilen subut etdi.

DÜNÝÄMIZ OWADAN KÖRPELER BILEN

Diýarymyzda her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly ruhubelentlik, şatlyk-şowhun bilen giňden bellenilip geçilýär. Gülküleri çar ýana ýaň salýan çagalaryň şadyýan ses

TÜRKMENIŇ ILKI HEZZETI...

Çaý içmek türkmen halkynyň gadymdan gelýän däpleriniň biridir. Çaýyň özüne çekiji özboluşly tagamy, adam bedenine edýän täsiri onuň dünýäde giňden ýaýramagyna getirdi. Onuň hili köp sebäplere bagly bolup durýar, çaýyň ýapraklary näçe ýaş we näzik bolsa, hili-de ýokary bolýar. Çaýyň täsiri onuň düzüminde saklanýan maddalara baglydyr.

Dähedem-dssem arzuwyma ýetsem!

Dähedem-dssem arzuwyma ýetsem!

Müňýyllyklaryň kämilligi

Tebigatyň we adam elleriniň döreden bu ajaýyplygyna-ahalteke bedewine ähli giňişliklerde uly gyzyklanma bildirmegiň manysy düşnüklidir. Bedew hakyndaky şöhrat asyrlaryň we müňýyllyklaryň dowamynda birjik-de egsilmändir. Munuň şeýledigine Hormatly Prezdentimiziň edýän taýsyz tagallalary şaýatlyk edýär.

TAMDYR KERAMATDYR, KEREMDIR

Goýnunda hemişe bol-bereket eçilip, üstünde beýik-beýik şahsyýetleri kemala getiren keramatly türkmen topragy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde bol berekedini eçilýär. Bu toprakda ak bugdaýyň görlüp-eşidilmedik hasyly ýetişdirilýär.

Gelse Nowruz äleme!

Dünýä halklarynyň durmuşynda orun alan birnäçe baýramlar bar. Olaryň içinde Nowruz baýramy aýratyn orun eýeleýär. Bu baýram esasan-da Gadymy gündogarda uzak asyrlaryň dowamynda bellenilip gelnipdir. Häzirki döwürde bu baýramyň halkara derejesinde bellenilmeginiň, ägirt uly ähmetiniň bardygyny görkezýär. Şu jähetden bu şanly baýram güneşli türkmen topragynda milli gymmatlyklarymyzyň howandary hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen giňden bellenilip, milletleriň jebisleşmegine hem-de umumy taryhy ýörelgeleri wagyz etmäge, olaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam edýär.