Foto klip

Foto klip
Foto klip

Türkmen gelini

Türkmen gelin
Türkmen gelin- gyzlarymyzyň başynyň täji hasaplanylýan “Altyn gupba - altyn jygam “ diýlişi ýaly hazirki döwürde biziň altyn gupbalarymyzy durmuşa çykýan gyzlarymyz toýlarynda milli keteni köýnegimiz we dürli şaý-seplerimizi dakynyp şar gara saçlarynam iki örüp başlaryna-da Altyn gupbasyny geýip öz durmuş toýlaryny toýlaýarlar.

Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň buýsanjy!

Dynç alyş günleriniň çäklerinde Hormatly Arkadagymyz Şapolat atly aty bilen didarlaşyp gezelenç etmegi ýurdumyzda atşynaslyga , gamyşgulak bedewlerimize aýratyn üns berýändiginiň şaýadydyr.

Döredijilige sarpa- sungata sarpa!

Hormatly Prezidentimiz zähmet rugsadynyň ilkinji günlerinden başlap, döredijilik bilen meşgullanmagy , aýratyn hem agtygy Kerimiň täze döreden "Ýaşa Türkmenistan bedew bady bilen diňe öňe" atly saz eserini ýerine ýetirmegi medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek bilen bir hatarda , maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidini ýene bir gezek aýdyňlygy bilen subut etdi.

ZERGÄR GYZYŇ YHLASY

Gadymy halkymyzyň müdimi senet-sungatlary barada söz açanyňda, ol sungat-senetleriň biziň günlerimize çenli gelip ýetip, ýaşlar tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýändigine buýsananyňy duýman galýarsyň.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny ähli zatdan öňde goýýan hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ilatyň saglygyny goramak, ýokanç keselleriň öňüni almak bilen bagly wezipeler esasy mesele bolup durýar. Eziz Diýarymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, ýurdumyzyň günorta künjeginde ýerleşýän Serhetabat etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň agzybir işgärleri ýiti respirator kesellerine garşy göreş çärelerini ýokary talaba laýyk guramaçylykly geçirýärler.

«Watanyň guwanjy hem şöhraty»

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: “Türkmen jemgyýetinde zenanlara uly sylag goýulýar, sebäbi olar mertebäniň, guwanjyň jemgyýet –syýasy, sosial-ykdysady medeni durmuşda gerekli orunlary tutýarlar.” Ähli döwürlerde zenanyň orny ahlak taýdan-dürli bahalar bilen bellenipdir.

BAGTYŇ BAÝRAMY

“Eneler bilen dünýä ýazlaşýar” diýlip sarpalanýan ak gyňaçly, kümüş saçly eneleriň baýramyna — 8-nji Mart — Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, welaýat medeniýet köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi.

BAHAR BILEN BAGT

BAHAR BILEN BAGT

OWADAN GUŞLAR ZENAN ATLARYNDA

Halkymyzyň arasynda gyz çagalara at dakylanda hemişe owadan atlary dakmaga çalyşýarlar.