Daýhandan hereket – ýerden bereket

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalarynyň netijesinde, onuň Türkmenistanyň agrosenagat pudagyny hemme taraplaýyn ösdürmek barada ýadawsyz alyp barýan işleriniň esasynda ...

DÜNÝÄMIZ OWADAN KÖRPELER BILEN

Diýarymyzda her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly ruhubelentlik, şatlyk-şowhun bilen giňden bellenilip geçilýär. Gülküleri çar ýana ýaň salýan çagalaryň şadyýan ses

EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Mary şäher häkimliginiň, TAP-nyň welaýat we şäher komitetleriniň, welaýat daşky gurşawy goramak müdirliginiň harby gullukçylar bilen bilelikde guramagynda şäher häkimliginiň uly ýygnaklar jaýynda «Ekologiýa abadançylygy — sagdynlygyň gözbaşy» ady bilen okuw-maslahat geçirildi.

ÇÄJIŇIZE BEREKET, HORMATLY GALLAÇYLAR!

Orak möwsüminde kuwwatly, iň kämil kombaýnlaryň 529-sy işlediler. Meýdandan ýygnalan hasyly kabul ediş nokatlaryna daşamakda awtoulag serişdeleriniň 2645-sini herekede girizmek meýilleşdirilýär. Şu pursatda Arkadag Prezidentimiziň galla oragynyň öňüsyrasynda täze kombaýnlaryň, kuwwatly awtoulaglaryň köpsanlysyny satyn alyp berendigini buýsanç bilen aýdasym gelýär.

Türkmenistanyň çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşyklary

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 6-njy iýunda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 13-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

Türkmenistanyň COVID-19-a garşy taýýarlygy boýunça DIM-de brifing geçirildi

Brifingde HHR-nyň, Ýaponiýanyň diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, Aziýa ösüş bankynyň, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, ÝHGG-niň Aşgabatdaky merkeziniň baştutany çykyş etdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa döwründe ulag kompaniýalaryny goldamak barada tabşyryk berdi

Şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ulag we kommunikasiýa toplumy tarapyndan meýilnama 102,1 göterim ýerine ýetirilip, 102,8 göterim ösüş gazanyldy.

SAGDYN WE IŞJEŇ DURMUŞ

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň milletimiziň saglygyny berkitmäge gönükdirilen syýasaty milletmiziň saglygyny goramaklyga, syrkawlamakdan öňki çäreleri keselleriň öňüni amaklyga ündeýändir. Munyň durmuşa geçirilmegi saglygy üpjün etmeklik üçin berk kanun binýady döredilen.

Gripp keselinde sanjymyň ahmiýeti.

Gripp adamyň immunitedini peseldýär we dowamly keselleriň alamatlaryny we geçişini çuňlaşdyrýar. Bu kesel adam bedeninde köp sanly gaýra üzülmeleri ýüze çykarýar, ýagny:
1. öýkenleriň obstruktiw we obstruktiw däl keselleri;

«Halkyň saglygy-ýurduň baýlygy»

Dünýä ýüzünde Koronawirus (Covid-19) ady bilen tanalýan köp adam pidasyna getiren bu kesel dünýäniň köp ýurtlarynda adatdan daşary ýagdaýy döretdi. Bu keseliň Türkmenistan döwletine ýaýramazlygy we onuň öňüni alyş çäreleri Çuňňur hormatlanýan Prezidentimiz, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyryldy.