Daýhandan hereket – ýerden bereket

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalarynyň netijesinde, onuň Türkmenistanyň agrosenagat pudagyny hemme taraplaýyn ösdürmek barada ýadawsyz alyp barýan işleriniň esasynda ...

Üzärlik

Üzärligiň peýdasy barada Türkmen halky gadym eýýamdan bäri bilýär. Ol barada birnäçe rowaýatlar bar. Bir rowaýatda agyr kerwen gije dynç almak üçin ýatmak üçin bir owadan gülzarlykda, gülläp oturan giň otluk meýdanda düşläpdirler. Bu otlugyň içinde mör-möjek hem ýok eken. Şeýle bir arassa, gülleri bolsa üýtgeşik ys berip bark urýar ekeni. Kerwen agşamlyk nahar edinip otyranda adamlar ozlerini şeýle bir gowy duýupdyrlar.

El ýuwmagyň peýdasy barada.

Biz bakteriýalaryň we wiruslaryň dünýäsinde ýaşaýarys. Olardan goranmak üçin biz birnäçe çäreleri berjaý etmeli. Ellerimizi ýuwmaly, iýmitimizi zyýansyzlandyrmaly, daşky gurşawy hapalamaly däl. Wagtly- wagtyna sanjymlary alyp durmaly we başgalar. Men Amerikanyň ýokanç kesellere garşy göreş we öňüni almak merkeziniň birnäçe maslahatlaryny getirmekçi.

Dümewiň öňüni alalyň!

Dümew – dem alyş ýollaryñ, gulagyñ, burnuñ wirus keselidir. Keseliñ alamatlary ýokuşandan 1-3 günden soñ başlanýar. Näsaglary esasy binjalyk edýän alamatlar – kelle agyry, beden gyzgynynyñ ýokarlanmagy, işdäsiniñ peselmegi, burnunyñ dykylmagy, gözüniñ ýaşarmagy, üsgülewük ýaly alamatlar ýüze çykýar.

IMMUNITETIŇIZI BERKITMÄGE ÇALŞYŇ!

Ýurtda näçe ilat bar bolsa şonça-da dürli immunitetli adam bar. Olaryň arasynda pes immunitetli ýa bolmasa, immuniteti ýetik adamlar bolýar. Pes immuniteti bolan adamlar lukmanyň maslahaty boýunça wagtal-wagtal bejergi alyp durmaly. Şeýle-de, olar bejergi bilen bir wagtda witaminlere baý gök we bakja önümlerini, miweleri iýmelidirler.

Wiruslara garşy bilelikde göreşeliň!

Ýiti respirator ýokanç keseliň ýa-da dümewiň öňüni almak, bedenimiziň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli:

KORONAWIRUS

Koronawirus

OWADAN GUŞLAR ZENAN ATLARYNDA

Halkymyzyň arasynda gyz çagalara at dakylanda hemişe owadan atlary dakmaga çalyşýarlar.

ZENAN DIÝMEK

"Zenan diymek" goşgysy...

DAÝHAN ARZUWY

Sakarçäge etrabynyň “Gülüstan” daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri bereketli hasylyň düýbüni tutmak işiniň gerimini giňeldýärler.