Welosport-sagdynlyga tarap badalga!

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän her bir işde, ýurdumyzy ähli ugurlardan ösdürmek, her bir adamyň eşretli durmuşda ýaşaýşyny üpjün etmek baradaky alada öz beýanyny tapýar.

ÝARYŞ ÖKDÄNI SAÝLADY

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde grek-rim göreşi boýunça 2003—2005-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa welaýatlardan we Aşgabat şäherinden türgenleriň 120-si gatnaşdy.

Tennis

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn jemgyýeti kemala getirmegiň iň esasy şertleriniň biri hem sporty....

Grek-rim

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany ýylynda