Welosport-sagdynlyga tarap badalga!

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän her bir işde, ýurdumyzy ähli ugurlardan ösdürmek, her bir adamyň eşretli durmuşda ýaşaýşyny üpjün etmek baradaky alada öz beýanyny tapýar.

Türkmenistanyň çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşyklary

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 6-njy iýunda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 13-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

SAGDYN WE IŞJEŇ DURMUŞ

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň milletimiziň saglygyny berkitmäge gönükdirilen syýasaty milletmiziň saglygyny goramaklyga, syrkawlamakdan öňki çäreleri keselleriň öňüni amaklyga ündeýändir. Munyň durmuşa geçirilmegi saglygy üpjün etmeklik üçin berk kanun binýady döredilen.

KÜREKLEMEK ÝARYŞY

2020-nji ýylyň maý aýynyň 03-ne Ýolöten etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň küreklemek sport mekdebinde “Türkmenistan Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli ýörite meýilnama esaynda sportuň suwda küreklemek görnüşi boýunça Mary welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Türgenleriň üstünligi

Ýakynda Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany atly ýylynda Türkmengala etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebinde 2020-nji ýylyň maý aýynyň 03-ne Mary welaýatynyň çempionatynyň I-nji tapgyry geçirildi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

Ýakynda welaýatymyzdaky köpugurly sport toplumynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmak, olary sporta çekmek, şeýle-de olaryň ukyp-başarnygyny, zehinini ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XXI Milli sport oýunlarynyň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatymyzyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän we bilim alýan işjeň agzalar gatnaşdylar.

S A G D Y N J E M G Y Ý E T Ý Ö R E L G E L E R I

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan milletiň saglygyny berkitmeklige gönükdirilen syýasaty öz netijelerini berýär. Bu ugurda esasy wezipe iýmit önümleriniň hiliniň ýokary bolmagy agyz suwunyň arassaçylygy ýaly meselelere aýratyn üns berilýär. Şunuň üçin berk kanuny esaslar bar. Bu esaslar ilatyň saglygyny gorap saklamaga gönükdirilendir. „Saglyk“ döwlet maksatanamasyna laýyklykda sagdyn durmuş we ýaşaýyşa aýratyn üns berilýär.

BÜTÜNDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde agzybir ýurdymyzyň saglygyny ilkinji orunda goýýar.Bu gün ine ir säher bilen ähli edara kärhanalar, pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň, talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Bütündünýä-saglyk güni mynasybetli köpçilikleýin weloseped ýörüşi we sport çäreleri geçirildi.

ÝARYŞ ÖKDÄNI SAÝLADY

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde grek-rim göreşi boýunça 2003—2005-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa welaýatlardan we Aşgabat şäherinden türgenleriň 120-si gatnaşdy.

Tennis

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn jemgyýeti kemala getirmegiň iň esasy şertleriniň biri hem sporty....