TARYHY GEÇMIŞIMIZ AÝAWLY SAKLANYLÝAR

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap döwletimizde giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilip, belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzyň arhiw gullugynyň işi döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirilýär, düýpli üýtgetmeler girizilýär.

DAŞ TÖWEREGIŇ AÝAWLY WE TÄMIZ SAKLANMAGY

Beýik Allatagala ynsany hem-de içinde ýaşaýan tebigatyny, janly we jansyz barlyklaryň ählisini belli bir düzgün-nyzamda ýaradypdyr. Bu nyzam, ýer ýüzündäki janly barlyklaryň ýaşaýyşlaryny dowam etdirip bilmekleri üçin iň kämil we kemçiliksiz nyzamdyr. Älemdäki bu düzgün-nyzama, ylym «ekologiki deňagramlylyk» diýýär. Ýaradylyşdaky bu nyzam Hyjr süresiniň 19-njy aýatynda şeýle beýan edilýär: «Biz ýeri hem (giňden) ýaýdyk, onda sarsmaz daglary ornaşdyrdyk we ol ýerde ölçegli her dürli zatlary (ösümlikleri) ösdürip ýetişdirdik».

Baýramaly etrabynyň “Mekan” şäherçesinde ýerleşýän taryhy-arheologik muzeýi


Häzirki döwürde ata-babalarymyzyň maddy we ruhy durmuşyny, Watanymyzyň köp asyrlyk taryhyny görkezýän medeni ýadygärlikler halkyň taryhy ýatlamalarynyň we medeniýetiniň galkynmagyna ýardam berip, şahsyýetiň ahlak taýdan emele gelmeginiň, watançylyk we estetiki terbiýesiniň çeşmesi bolup durýar.

GÜLLERE BESLENEN SENE

Bagtyýarlyk döwrüniň gül--gülälekli bahary türkmen iline ajaýyp baýramlary getirýär.

Milli Liderimiziň Mary welaýatyna iş sapary

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýyly “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany”diýip atlandyrmak baradaky başlangyjy ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerini beýan edýän özboluşly çagyrydyr.

GADYMY MALDARÇYLYK DÄPLERI

GADYMY MALDARÇYLYK DÄPLERI
Taryhy çeşmelerden görnüşi ýaly, ata-babalarymyzdan bize baý medeni mirasyň galandygyny bu günki gün göz ýetirýäris. Olary düýpli öwrenip, halka ýetirmek bolsa biziň özümize baglydyr

«Hatuniýe» kitaphanasy»

Bu kitaphanany «Hanumiýe» diýip hem atlandyrypdyrlar. Bu kitaphana Gadymy Merwde ilkinji zenanlar kitaphanasydyr.....

«Nyzamiýe» kitaphanasy

Seljuklar döwrüniň ylym we medeniýetiniň şöhraty, olaryň soltanlarynyň, emirleriniň we wezirleriniň ady bilen bagly bolupdyr......

Merwiň orta asyrlar döwrüniň kitaphanalary we olaryň ylmyň ösüşine ýetiren täsiri «Amidiýe» kitaphanasy

«Amidiýe» kitaphanasy Merwiň şeýle ady göterýän medresesinde ýerleşipdir......

Taryh

Taryh
Gadymy Merw