EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Mary şäher häkimliginiň, TAP-nyň welaýat we şäher komitetleriniň, welaýat daşky gurşawy goramak müdirliginiň harby gullukçylar bilen bilelikde guramagynda şäher häkimliginiň uly ýygnaklar jaýynda «Ekologiýa abadançylygy — sagdynlygyň gözbaşy» ady bilen okuw-maslahat geçirildi.

UÇAR GANATYMYZ

Türkmeniň uçar ganaty-ahalteke bedewleri özüniň gözbaşyny gadymdan alyp gaýdyp, häzirki güne çenli şan-şöhratyny elden bermän gelýär. Halkymyzyň bedew atyna bolan söýgüsi çäksizdir. Ahalteke bedewleri has gadymy döwürlerden bäri deňsiz-taýsyz gözelligi ýyndamlygy hem-de çydamlylygy bilen dünýäni haýran edýär.

Kalblary joşdurýan baharym geldi.

Pasyllaryň soltany bahar pasly gelensoň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň sahawatly sährasy hem gyş egin-eşigini ýaz paslyna çalyşdy. Bugranyň örkügi dek baýyrlar akly-gyzylly güllere terje ot-çöplere beslenip töweregi gözel röwşe getirdi . Diýmek, adam bilen tebigatyň baglanyşygy barada halk arasynda dowamat dowam asyrlardan bäri aýdylyp gelýär.

Dal bedewiň şanyna

Türkmen bedewi. Seniň tarypyň, taryhyň asyrlara siňip gidýär. Sen bar, türkmen bar. Halkymyz bedewi dosty, hemrasy, gol-ganaty hasaplapdyr. Milli mirasymyzyň çuňluklaryna aralaşanymyzda-da, şu günki edebiýatymyzy okanymyzda-da, ýelden ýüwrük, asman atlaryna deňelen türkmen bedewiniň waspy şu günlere çenli egsiler ýaly däl. Bedewiň üşükligini ynsan häsiýetlerine meňzedýärler.

ÇÖL TÄSINLIGI — GEÇEMEN

Ummasyz synçylygy, yzçylygy talap edýän Garagum çölüniň haýwanat dünýäsiniň ýaşaýşyny öwredýän tebigatyň ýazylmadyk kanunlar kitabyny ýat tutsaň, gazaply Garagumuň gujagynda ýaşamak ýeňleýär. Asyrlarboýy iş edinip ýetişdirilen alabaý iti bilen çöl gurdundan, eldekileşdirilen goýun kirpisi bilen zäherli ýylanlardan goranmagyň özi giden bir okuw. “Gurt agzasaň, gurt geler” diýýän türkmen çölde çyn adyny tutman, göçme adyny, lakamyny ýagny, gurda — “meýdan iti” , kiçi ýylana — “ýagly gamçy”, uly ýylana — “uzyn möjek”, zemzene — “geçemen” diýipdir.

DERMANLYK ÖSÜMLIKLER — JANA MELHEM

Arkadag Prezidentimiziň mähriban halkyna peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkyň saglygyny goramakda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde döwrebap hassahanalar, sagaldyş merkezleri, saglyk öýleri gurlup, ulanmaga berilýär. Ilata edilýän hyzmatyň hili ýylsaýyn ýokarlanýar.

BIR NAHAL EKSEŇ,ÝAŞYŇ BAKYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Her ýylyň ýaz, güýz aýlarynda ählihalk bag ekmek, öňki bar bolan baglaryň idegini ýetirmek çäresi geçirilýär. Şonuň netijesinde hem her ýyl saýalyk, miweli, bezeg baglarynyň millionlarça düýbi oturdylýar.

Murgap derýasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe eserinde suwuň ynsan ýaşaýşy üçin uly ähmiýete eýedigini nygtaýar......

Bathyzyň gözelligi

“Bathyz” - döwlet tebigy goraghanasy yurdumyzda ýabany haýwanlary, dürli dermanlyk ot-çöpleri, ösümlikleri, süyrenjileri, giden pisselik tokaýlygyny özünde birleşdirýän, ilkinji döredilen tebigy goraghanalaryň biridir......