Daýhandan hereket – ýerden bereket

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalarynyň netijesinde, onuň Türkmenistanyň agrosenagat pudagyny hemme taraplaýyn ösdürmek barada ýadawsyz alyp barýan işleriniň esasynda ...

Ýiti respirator ýokanç kesellerden özüň özüňi gora!

Dünýaniň ähli künjünde häli-şindi ýiti ýokanç respirator keselleri wagtal wagtal giňişleýin ýaýrap ynsanlaryň saglygyna zeper ýetirýar. Ýiti respirator ýokanç keselleri wiruslaryň toplumy döredip kesel ýokuşan wagty ýaş çagalarda, göwrelilerde, dem gysmasy bar bolan ynsanlarda şeýle-de ýurek-damar kesellerinden, semizlikden, süýjüli diabetden ejir çekýanlerde bu ýagdaý has hem agyr geçýar.

Ýiti respirator ýokanç kesellerden nädip dogry bejergi almaly

Ýiti respirator ýokanç keselleriň alamatlary ýüze çykanda öýuňizde galyň. Siziň işjeňligiňiz peselýar we işdeşleriňize sizden wirus ýokuşmagy mümkin. Bedeniňize agram köp berseňiz, haýal sagalarsyňyz.

Sowuklama- ýiti respirator wirus keseli

Sowuklama – sowugyň täsirinden dem alyş ýollarynda döreýan keseldir. Bu kesele lukmançylykda ýiti respirator wirus keselleri hem diýilýar. Olary köplenç adenowiruslar, rinowiruslar, respirator-sinstisial wiruslar döredýar.

Dümewiň öňüni alalyň!

Dümew – dem alyş ýollaryñ, gulagyñ, burnuñ wirus keselidir. Keseliñ alamatlary ýokuşandan 1-3 günden soñ başlanýar. Näsaglary esasy binjalyk edýän alamatlar – kelle agyry, beden gyzgynynyñ ýokarlanmagy, işdäsiniñ peselmegi, burnunyñ dykylmagy, gözüniñ ýaşarmagy, üsgülewük ýaly alamatlar ýüze çykýar.

TAGALLA GEREK

Saglygyň gadyryny bilýän her bir adam dürli keseller, olardan goranmak barada düşünjesini yzygiderli artdyryp durmalydyr. Howply ýokanç keselleriň biri-de howa-damja ýoly bilen ýokaşýan inçekeseldir. Keseliň mikrobakteriýasy (Kohuň taýajygy) onuň döremegine sebäp bolup biler. Inçekeseliň açyk görnüşi bilen näsaglan adam keseliň ýaýramagynyň çeşmesi bolup durýar. Näsag asgyranda, üsgürende bakteriýalar daşky howa gurşawyna aralaşýar.

KIWI NÄMÄ PEÝDALY?

Kiwi hakynda, azajygam bolsa, düşündiriş berip, onuň peýdaly taraplary barada gazetiň şu sanynda okyjylara ýetirmegi makul bildik. Kiwiniň mekany Hytaý hasaplanylýar. Oňa “kiwi” ady 1950-nji ýylda berilýär. Bu ady täzezelandiýalylar Hytaýdan ABŞ-a eksport etmek maksady bilen dakýarlar.

IMMUNITETIŇIZI BERKITMÄGE ÇALŞYŇ!

Ýurtda näçe ilat bar bolsa şonça-da dürli immunitetli adam bar. Olaryň arasynda pes immunitetli ýa bolmasa, immuniteti ýetik adamlar bolýar. Pes immuniteti bolan adamlar lukmanyň maslahaty boýunça wagtal-wagtal bejergi alyp durmaly. Şeýle-de, olar bejergi bilen bir wagtda witaminlere baý gök we bakja önümlerini, miweleri iýmelidirler.

Wiruslara garşy bilelikde göreşeliň!

Ýiti respirator ýokanç keseliň ýa-da dümewiň öňüni almak, bedenimiziň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli:

KORONAWIRUS

Koronawirus