Daýhandan hereket – ýerden bereket

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalarynyň netijesinde, onuň Türkmenistanyň agrosenagat pudagyny hemme taraplaýyn ösdürmek barada ýadawsyz alyp barýan işleriniň esasynda ...

Bol hasyl ugrunda

Gyşyň ahyrky we ýazyň öňi syrasynda meýdan işleri endigan dowam edilýär. Bu aladalar halk tejribelerine, agrotehniki talaplaryna we ylmy tekliplere daýanylyp alnyp barylýar. Meýdanlar ekişe taýýarlanylýar. Sürüm işleri öz wagtynda tamamlandy ве köp ýerlerde geriş çekmeklik alnyp barylýar. Tekizleýiş işleri, ýuwuş suwlary talabalaýyk tutuldy. Agrotehniki usullaryň aýratynlyklary hünärmenler tarаpyndan degişli okuwlarda doly düşündirilýär

"Ýüpek ýoly" söwda we dynç alyş merkezi

Mary şäheriniň merkezinde ýerleşýän "Ýüpek ýoly" söwda merkezi özüniň ajaýyp binagärlik aýratynlygy bilen şäherimiziň görküne görk goşýar. Bu söwda we dynç alyş merkezi 2017-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda uly dabara bilen açyldy. Bu söwda we dynç alyş merkezi 4-gatdan ybarat bolup, binanyň 1–nji gatynda ,"Belent” supermarkedi ýerleşýär.

"Täze Gün" söwda merkezi

"Täze Gün" söwda merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Bu söwda merkezi 3-gatdan ybarat bolup, ilatyň iň gelim–gidimli söwda merkezidir. Bu söwda merkezinde harytlaryň we hyzmatlaryň örän köp görnüşi müşderilere hödürlenýär.1

"Täze Aý" söwda merkezi

"Täze Aý" söwda merkezi Mary şäheriniň Mary şäheriniň gündogar tarapynda ýerleşýän söwda merkezi bolup, ol alyjylaryň iň köp isleg bildirýän söwda merkezidir. Bu söwda merkezi azyk harytlarynyň örän köp görnüşleriniň bardygy, satylýan harytlarynyň nyrhlarynyň elýeterli bahadan satylýandygy bilen tapawutlanýar.

MAKSAT – ÝOKARY HIL

maka1
Şu ýyl biziň zähmetsöýer daýhanlarymyz öňde goýlan maksada ynamly gadam basdylar. Ýagny, Watan harmanyna borçlanylan bugdaý dänesini tabşyrmaklyk esasy wezipeleriň biri. Bu wezipäni daýhanlarymyz daşýany bilen berjaý etdiler. Sebäbi Arkadagymyz bu ýyly „Türkmenistan – rowaçlygyň Watany“ ýyly diýip yglan etdi.

ARKADAGLY EZIZ DIÝAR ÖSÜŞ BILEN ÖŇE BARÝAR!

Hormatly Prezidentimiziň özüniň dynç alyş pursatlaryny maşgala agzalarynyň arasynda bolmak bilen sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty, mundan başgada, saz sungaty, çeper döredijiligi bilen meşgullandy.

Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa döwründe ulag kompaniýalaryny goldamak barada tabşyryk berdi

Şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ulag we kommunikasiýa toplumy tarapyndan meýilnama 102,1 göterim ýerine ýetirilip, 102,8 göterim ösüş gazanyldy.

Zähmet üstünlikleri gazanylýar

«Bazarlary baý ýurduň özi-de, halkyda baýdyr» diýilýär. Bu baýlygy döretmek, söwda nokatlaryny azyk harytlary bilen üpjün etmek bolsa önüm öndürijileriň, kärhanalaryň, paýdarlar jemgyýetleriniň paýyna düşýär. Şolaryň biri hem Ýolöten etrabynyň “Murgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetidir.

BAŞ BAÝLYGYMYZ

Tebigatda bar bolan ýerasty tebigy baýlyklaryň çäksiz mukdarda gazylyp alynmagy we olaryň çakdanaşa ulanylmagy esasan hem bu önümleriň köp ulanylýan ýerlerinde tebigatyň we klimatyň ýuwaş-ýuwaşdan zaýalanmagyna getirýär. Adamyň tebigata zyýan ýetirýänligi, esasan hem dünýäniň klimatyna örän güýçli zyýan ýetirýänligi indi kabul edildi.